Püspöki körlevelek 1884 (Szombathely, 1885)

melyek teljesítéséhez a teljes búcsú elnyerése kötve van és melyeket az Instructióban is felemlíteni jónak láttam, pontosan megfeleljenek, illetőleg intézkedjenek aziránt, hogy azok teljesiltessenek. Óhajtanám továbbá, hogy minden plébániai templom bírjon „altare privilegia­­tum“-mal, amire nézve az „Instructio Ven. Cler.“-ben világos utasitás adatik és a függe­lékben a formula, mely szerint azt kérelmezni és a hét év eltelte után megújítani kell. Elvárom azért, hogy eziránti kérvényüket jelen körlevelem vételétől számítandó egy hónapra a plébánosok és plebánoshelyettesek hozzám benyújtani fogják. A zsinati vizsgát, a mint az Instructiónak erre vonatkozó fejezetéből kitűnik, teljes szigorúságában fentartottam s vizsgálóknak székeskáptalanom tagjain kivül papnöveldémben a theologiai tananyagot előadó és a zsinati vizsgának már alá nem vetett szaktanárokat és a lelkiigazgatót jeleltem ki, a kik mindnyájan ezen tisztök lelkiismeretes kezelése iránt az előirt esküt letették. Püspöki helynökömül Mlgos Dr. Kopsz János v. szerbiai püspök, nagyprépost urat kértem fel. Szentszékem ülnökeivé : Nt. Ratkovics Vendelt, Schwarcz Mihályt, Rőthy Istvánt, Rosenblüh Gellértet, Farkas Ferenczet és Dr. István Vilmost; a házasság és szerzetesi fogadalom védőjévé: Farkas Ferencz theologiai tanárt, aljegyzővé: Vidos Lajos udvari káplánt és szentszéki gyakornokká: Dobrovics László kápt. karkáplánt neveztem ki. Felterjesztésemre Mlgs. Königmayer Károly őrkanonak ur tribuniczi czim­­zetes püspökké ; főtisztelendő Góry Antal és Stirling Antal esperes-plebános urak tt / pedig czimzetes kanonokokká O Felsége által legkegyelmesebben kineveztettek. Ál­talam plébánosokká avattattak: Rosenblüh Antal a Lelovics János elhalálozása folytán megüresedett jobbágyii plébániára, Gráczer János elhalt Pallos János helyébe az ivánczi plébániára, Horváth István püsp. titkár a Dr. Boros Károly halála folytán megüresedett szombathelyi plébániára és végre Tóth Sándor jánosházi káplán a Nagy Lajos lemondása folytán üresedésbe jött hetyei plébániára; Busits János n.-rákosi plebános-helyettesnek megengedtem, hogy a kegyur megbízottja által kifejezett óhajtására a szőczei plébániát elfoglalhassa; Biricz Ferencz szt.-eleki se­gédlelkészt az illetékes kegyur bemutatására a Rathner Mihály lemondása folytán megüresedett hidegkúti plébánia vezetésével ideiglenesen megbíztam, feladatává tet­tem azonban, hogy egy év alatt az önálló lelkészeire képesítő zsinati vizsgát letegye. Titkárommá: Dr. István Vilmos szt. széki ülnök és jegyzőt; szszéki jegyzővé: Vidos Lajos udvari káplánt; a jog és az egyháztörténelem tanárává: Limperger Flóriánt; papnöveldémben tanulmányi felügyelővé: Ivánóczy Ferenczet neveztem ki. A „Szent Imre“ egylet nyugdíjasai közé 1884. jan. i-ével ketten vétettek fel: Nagy Lajos hetyei plébános és Rácz Mihály szőczei plébános. A segédlelkészi állomásokra a következő küldetések történtek: Vörös Zsigmond Szombathelyre, Balogh Dénes Alsó- Lendvára, Sándor János Lentibe, Cziczer Ferencz Lékára, Kovács Károly Szőczére, Szedmák Lajos Felső-Patyra, Cséby Gyula Salfára, Tóth Sándor R.-Szt.-Györgyre, Mártin Antal Inczédre, ilj. Horváth József Baltavárra, Badics István Szt.-Királyra, Tóth Sádor uj áldozár Szt.-Györgyvölgyére, Gaál István Pergelénbe, Kiss Sándor Letenyére; Rácz József rohonczi segédlelkész kisegitőül Farkasfalvára küldetett. A májusi zsinati vizsgálatra Vidos Lajos udvari káplán és Majerbeck Mihály rohonczi segédlelkész jelentkeztek és azt mindketten sikeresen kiállották; a szeptemberi zsinati vizsgára heten jelentkeztek, kik közül négyen: Gráczer János ivánczi plébános-

Next

/
Oldalképek
Tartalom