Püspöki körlevelek 1884 (Szombathely, 1885)

I I. Midőn az „Instructio Venerabilis Cleri“ ujonan átdolgozott példányát egy-1 házmegyém minden egyes papjának megküldeném, főpásztori szeretetem egész me-^ legével, de egyszersmind főpásztori felelősségem tudatában, hivatkozva annak előré­­szében közlött intelmemre, ajánlom illetőleg kötelezettség terhe alatt elrendelem, hogy j Kedveltségiek a vétel napjától számítva hivatalos ténykedéseiket, valamint magán életöket is annak szabványai szerint rendezni törekedjenek. Egyúttal mindjárt a jelen alkalommal megvalósítani kezdem azon tervemet,­­mely szerint Kedveltségieknek, hogy az egyházmegyei események folyásába világos bepillantást nyerjenek, időközönként azokról rövid történeti kimutatást közlök. Mint a szombathelyi egyházmegyének kinevezett és megerősített Főpásztora^ 1883. év april 30-án érkeztem székhelyemre, hol papságom és hiveim részéről nyil­vánított kiválóan szívélyes fogadtatás jól esett atyai szivemnek, mert biztositékot láttam ebben aziránt, hogy az Isten dicsőségére és a reám bízottak lelki üdvére czélzó működéseim bizalommal és szeretettel fognak fogadtatni. Azért- 0 Főmagas­sága Dr. Simor János bibornok, herczeg primás, esztergomi Érsek és Metropolitám mély hálámmal fogadott rendkívüli kegyességéből 1883. május hó 3-án Urunk mennybe­menetelének napján szombathelyi székesegyházamban püspökké szenteltetvén, ugyan aznapon történt beigtatásom után, egész bizalommal és szeretettel kezdtem meg egyházmegyém kormányzatát. Ő Szentsége XIII. Leo Pápa által 1883. évi márcz. 16-ról kelt Brevekkel különböző privilégiumokkal felruháztatván. azoknak a julius 6-án tartott szentszéki ülésben történt kihirdetése után, első gondom volt kegyelemben részesíteni az apos­­tali szentszék által legkegyelmesebben nekem engedélyezett kegyelem osztogatásánál mindazokat, kik abban jó szántukból részesülni óhajtanak. így székhelyemen teljes búcsút hirdettem mindazoknak, kik székesegyházamat az álta’am kitűzött napon áj­­tatossági czélból látogatták és az előszabott föltételeknek megfeleltek; és meg­­nyugvásomra szolgált a hívőknek nagy száma, kik a kegyelem elnyerésére töre­kedtek : azért a kedvező sikertől felbátorítva élni fogok adandó alkalommal egy másik Breveben nyert fölhatalmazással, mely szerint püspöki látogatásom alkalmával láto­gatásom helyén teljes búcsút hirdetendek. Az általános feloldozásra, hogy az azt elnyerők haláluk pillanatában teljes búcsúban részesülhessenek, szintén kaptam engedélyt, valamint arra is, hogy ezt papjaimmal közölhessem. Mindazoknak tehát, akik e fölhatalmazással bírtak, azt az Ur nevében a hívek lelki üdvére továbbra is engedélyezem, fölszentelendő papjaimat pedig ezzel felruházni fogom. Meghagyom azonban, hogy a feltételeknek, 3184 sz. 883 decz 31. Az „Instru­­liou szétkül­detik és kötelezíleg : lrendeltetik 3185 sz. 883. decz. 31. A megyei események ovid vázlata pril hó 30-tól kezdve

Next

/
Oldalképek
Tartalom