Püspöki körlevelek 1883 (Szombathely, 1884)

i. sz. 883. i I. A bekövetkezett újév alkalmából örömmel ragadom meg az alkalmat, a nt. pap­ságot s általuk ezen egyházmegye összes hiveit értesíteni azon, a hírlapokból már úgy is ismert örvendetes eseményről, hogy ő Felsége, apóst. Királyunk, múlt év oct. 8-ról kelt leg­felsőbb kéziratával, Mélt. Hidasy Kornél v. püspök, széplaki ez. Apát, Esztergom főmegye székesegyházi kanonok, s vallás és közokt. m. kir. minisztériumi osztálytanácsos urat, az oly hosszú időn át árvaságban levő szombathelyi püspöki székre legkegyelmesebben kinevezni méltóztatott. Az örvendetes hir vétele után azonnal nem késtem ő Méltóságát a ft. székes káp­talan, az összes megyebeli papság és hivek nevében feliratilag üdvözölni és hódolatunkat be­mutatni, a mely üdvözlő feliratot ő Méltósága kegyesen fogadván, hozzám intézett nagybe­csű leiratában arra kér fel mindnyájunkat : ..hogy az Ur Jézus szellemében egyesülve test­veri szeretettel képezzünk egy családot és vállvetve barczoljuk, ha kell, az Ur harczait.“ O Méltóságának ezen kegyes szavai legyenek nekünk irányadók az újévben, mert csak igy leszünk képesek magasztos hivatásunknak teljes mértékben megfelelni. Egyúttal értesitem a nt. papságot, hogy nov. 14-én egy 11 tagból álló küldöttség Budapesten személyesen üdvözölte ő Méltóságát a megye nevében, a mely küldöttséget szin­tén legkegyesebben fogadni, s a megyebeli papságot szeretete s jóindulatáról előre is zá­logképen biztosítani méltóztatott. A kegyesség és szeretet ennyi nyilvánulása szolgáljon nekünk hatalmas indokul arra nézve, hogy ő Méltóságát most már mindennapi imáinkba foglaljuk, s számára a min­den vigasztalás Istenének bőséges áldását naponként lekérjük. II. A véderőről szóló 1868. évi XL. t. ez. némely szakaszainak módositására vonat­kozó 1882. évi XXXIX. t. czikkhez, hasonszerüen az osztrák magyar monarchia lajtántuli részeiben 1882. évi oct. hó 2-án hozott törvény alapján, a csász. kir. honvédség számára szolgáló nősülési szabályzat kiadatott, mely szerint : az emlitett honvédség tettleges állomá­nyú havidíjas és legénységi egyénei, csakis illető elöljáró honvédhatóságuk engedélyével nő­sülhetnek. Miről a lelkész urakat, a vallás és közokt. m. kir. minisztériumnak 1882. decz. 1. 38245. sz. a. kelt leirata kapcsán, miheztartás végett értesitem,

Next

/
Oldalképek
Tartalom