Püspöki körlevelek 1882 (Szombathely, 1883)

I 236. I. I. ő Nagyméltósága Yannutelli Szeraphin Nicaeai érsek és Ö Szentségének bécsi Nuntiusa a jubilaeum alkalmával a múlt évben gyűjtött s hozzá áttett Péterfillérek iránt hozzám a következő levelet intézte: rNo. 2644. Honorem habeo certiorem reddendi Dominationem Vestram Illustrissimam ac Reverendissimam rite me accepisse una cum per­humanis Suis litteris die 9. labentis mensis datis florenos 590 A. V., unum aureum et tres vigesimarios argenteos, quae pecuniae summa occasione S. Jubilaei a Capitulo, Clero curato et populo fideli Dioecesis Sabariensis titulo obuli S. Petri oblata fuit. Pergratum mihi erit officium curandi, ut hae piae oblationes quam primum ad pedes Suae Sanctitatis deponerentur, neque praetermittam, quin pro omnibus piis oblatoribus Apostolicam benedictionem a Sanctissimo Domino Nostro implorem. Interim cum sensibus peculiaris observantiae permaneo. Viennae die 13. Januarii 1882. Dominationis Vestrae Illustrissimae ac Reverendissimae Addictissimus Servus Seraphinus Archieppus Nicaenus Nuntius Apostolicus Kitűnik ebből, hogy a szeretet adományai a szeretett Atyához eddig már eljutottak s bizton várhatjuk az áldást, melyet 0 Szentségétől mindnyájunk számára kértem. Egyúttal, midőn mindazoknak, kik a szeretet adományaihoz csak egy fillérrel is járultak, a magam részéről is őszinte köszönetét mondok, felhivom a megye lelkészkedő papságát, hogy a f. évben Szüz-Mária névünnepén a templomban Ő Szentsége számára gyűjtést rendezzenek, s a bejött összeget az egyházmegyei hivatalhoz küldjék be, a hiveket azonban erről legalább két héttel előbb a szószékről, megmagyarázva a Péterfillérek ter­mészetét és czélját, értesítsék. Értesítem még a lelkészkedő papságot, hogy a jubtlaeum alkalmával a szt. missiókra, nevezetesen a szt. Lipót, a bold. Szűz szeplőtelen fogantatása, szt. Bonifácz, Jézus gyermeksége és a hitküldérek missióira begyült kegyadományokat, összesen 454 ftot rendeltetése helyére szintén eljuttattam.

Next

/
Oldalképek
Tartalom