Püspöki körlevelek 1881 (Szombathely, 1882)

659 I. Már febr. 28-ról, a vasvár-szombathelyi székesegyházi káptalan által körözés végett a kér. Nt. Esperes urakhoz intézett levélből értesültek Ft. és Nt. Rokonaim az Urban azon súlyos vesztességről, mely a szombathelyi egyházmegyét, Nm. és Ft. dr. Szabó Imre megyés püspök urnák febr. 28. reggeli 5 órakor történt elhalálozásával érte. Az ekképen árvaságra jutott egyházmegye kormányzatára káptalani Helynökül, a vasvár-szombathelyi Székesegyházi Káptalan által még febr. 28-án én lettem megválasztva és f. hó i-én, Isten nevében, a megye kormányzatát átvettem. Midőn ezt a ft. és nt. lelkészkedö papságnak ezennel hivatalosan tudomására hozom, egyúttal azon reményemnek adok kifejezést, hogy a lelkészkedö papság a boldog emlé­kezetű főpásztor iránt mindenkor oly kitüntetőleg tanúsított szeretetet és ragaszkodást tőlem sem fogja megvonni s eddig tapasztalt lelkipásztori buzgalma és lankadatlan munkálkodá­sával a kormányzás nehéz gondjait nekem megkönnyíteni iparkodik. A boldogult Főpásztor iránti kegyeletből, kiben az Egyház egyik legjobb akaratú Főpásztorát, a Fejedelem hü Jobbá­gyát, a Haza jó Fiát, a megyei papság szeretett Atyját, a kath. tanügy lelkes s bőkezű barátját, a Hivek gondos Pász­torukat vesztették el, felhívom a lelkészkedö papságot hogy az uj főpásztor kinevezéséig — hivatalos leveleiket fekete pecséttel zárják le, és hogy a boldogultért minden megyebeli áldozár két szt. misét szolgáljon el. Ismételten magamat a lelkészkedö papság rokoni szere­tettbe s imáiba ajánlom. Kelt Szombathelyen, 1881. márcz. 6. Kopsz János sk., vál. szerbiai püspök, nagyprépost 3 káptalani helynök. I.

Next

/
Oldalképek
Tartalom