Püspöki körlevelek 1877 (Szombathely, 1878)

l_i 87. I. A magyarországi püspöki kar által megállapított s általam a megyém területén levő kath. népiskolák számára további rendeletig szoros megtartás végett megerősített „Tantervet és órafelosztást, továbbá a tankönyvek és iskolai szerek lajstromát a hozzácsatolt függelékkel együtt“ mellékletben ■/. megküldvén, meghagyom a plébános uraknak, mint a kath. iskolaszékek egyházi elnökeinek, hogy az iskolaszék s a tanító közbejöttével a. tanítók számának megfelelő óra vagyis tanítási időnek (Tanterv 4P—54. 1.) tervezetét kiíratni, és az iskola falára kifüggeszteni el ne muiaszszák. II. A vallás és közokt. m. kir. Ministerium m. évi decz. hó 3-ról 28.256. sz. a. kelt leira­tában közli, hogy Országh Ignácz győnnegyei felpéczi r. k. tanító okmány hamisítással páro­sult csalásban bűnösnek találtatván, s félévi börtönbüntetésre Ítéltetvén, a tanítói pályától végleg eltiltatott. Szombathely 1877. évi jan. 13-án. Imre sk., püspök.

Next

/
Oldalképek
Tartalom