Püspöki körlevelek 1875 (Szombathely, 1876)

130 sz. I. k. I. Mitlőn az Isten kegyelméből megkezdett uj évben első körlevelemet kibocsátóm, me­gyém összes lelkipásztorait és híveit a Jézus szent nevében szeretettel üdvözlöm s mindnyájokra Isten áldását kérem s ennek zálogául saját főpásztori és atyai áldásomat adom. Egyúttal az isteni gondviselésbe vetett erős bizalommal remélem és várom, hogy tisztelt papjaim és híveim anyaszentegyházunkhoz s annak látható Fejéhez ezután is őszinte szeretettel és hűséggel fognak ragaszkodni, valamint vallási és polgári kötelességeiknek is minden irányban, mindenkor híven és lelkiismeretesen eleget tenni lesz legfőbb törekvésük. Mennél nehezebb időket élünk, annál nagyobb szükségünk van a Mindenható áldására, annál inkább kötelességünkben áll tehát az is. hogy ezen áldására magunkat méltóvá tegyük. II, Tekintetbe véve a fenforgó körülményeket s a vezetésemre bízott hívek szükségeit, a böjt megtartása tárgyában adott engedményeket a folyó évi február hó 10-én kezdődő negyven napi szent böjtre is újólag kiterjesztem. Ugyanazért 0 Szentsége IX. Fiús pápa által 1874. évi szept. 20-án nyert engedélynél lógva, mely következőleg hangzik: „Felmentvényt adni, midőn szükségesnek látszik, a hús, t o j á s, és tejből készült eledelekre böjtök id ej én s a negy­vennapi böjtben“ felhatalmazom Kedveltségieket, hogy a bekövetkezendő nagy böjt nap­jaira felmentvénvnyel bírni óhajtó híveiknek ezt 1872. évi febr. 14-én 122. sz. a. kelt körle­velemben foglalt módozat szerint megadhassák s ezen engedményemmel Kedveltségtek is élhes­senek, szeretettel kérve mindnyájokat, hogy ezen felmentvénvnyel való élést alamizsna vagy más jó cselekedet által pótolni iparkodjanak. III. Több esetben tapasztaltatok, hogy némely egyházi hivatalok egymás közt váltott hi­vatalos leveleiket nem a lelkészi hivatalokhoz, hanem az illető lelkészhez, illetőleg annak nevére czimezik, mely körülmény már több Ízben adott okot arra. hogy ily levelek a postahivatalok által szabályszerű viteldijjal terheltettek meg. Ennélfogva a vallás és közoktatási in. kir. ministeriumnak m. évi decz. 23-ról 34,847 sz alatt kelt leirata értelmében oda utasítom Kedveltségieket, hogy hivatalos levelezéseiket mindig a hivatalhoz czimezzék s a borítékon a „hivatalból“ szó alá az ügyet is jelöljék meg,

Next

/
Oldalképek
Tartalom