Püspöki körlevelek 1873 (Szombathely, 1874)

Kelt Buda-Pesten. Böjtelö hava 4-én 1873. 271 I. k. I- A vallás- s közoktatásügyi m k. ministerium folyó évi jan. 16 ról 789 sz. alatt hozzám intézett leirata kapcsolatán a m. k. honvédelmi ministeriumnak a tényleges szolgálatban nem álló szabadságos és tartalékos katonák felsőbb engedély nélküli nősül­­hetése, valamint a hadkötelezettségi korosztályok kezdete s végződése kérdésében az 186 8. XL . t. ez. 3. szakaszának értelmezéséül szolgáló intézvényét közié velem, melyből Ked­veltségieket kellő tudomás végett a következőkről értesitem: „A hadseregbe, honvédségbe lépés kötelezettsége, s az ezzel párhuzamos véd­­kötelezettségi I. korosztály az 1868. évi XL. törvényezikk 3-ik szakasza szerint kezdődik azon naptári óv január hava 1-től, a melyben a hadköteles élte 20-ik évét betölti. Az idézett törvény szavaiból világosan kiderül hogy a hadkötelesek első (és többi) korosz­tálya számításánál, két egymás után következő naptári évet összefoglalni, s a védkötelesek éveit aszerint osztályozni nem lehet; mert mindig egy és ugyanazon naptári év január 1-ső napjától deczember 31 ig (bezárólag) születettek képezik az egyes korosztályokat, így például a folyó 1873-ik évi első korosztályt azon hadkötelesek képezik, akik 1853. évi január 1-ső napjától kezdve ugyanazon évi deczember 31-ik napjáig születtek ; — ennélfogva azok, kik 1853 ik évi deczember 31-ik napján születtek, s csakis folyó 1873. évi január 1-én lépnek éltük 20-ik évébe, szintúgy az 1-sö korosztályhoz tartoznak, mint azok, kik a fentebb említett évi január 1-só' napjától kezdve születtek, s igy éltük 20 -ik évét folyó 1873-ik évi január hó 1 ső napján már betöltötték, vagy ez évi deczember 31-ig be fogják tölteni.“ Ugyan a vallás- s közoktatási m. k. ministeriumnak folyó évi jan. 21-én 718. sz. alatt kelt intézvén véből értesülvén, hogy valamely hazai egyházközség segélyért felekezeti iskolai czélokra idegen Uralkodóhoz folyamodott, felhivom Kedveltségieket, miszerint az ilyféle lépést, mert nem ildomos, s a viszonosság lehető következményei figyelmet érde­melnek, és egyáltalán nem helyeselhető, plebániájok körében megakadályozni igyekezzenek. Ugyan a vallás- s közoktatási ministerium folyó évi jan. *'4-én 416. sz. alatt kelt intézvényével a pesti m. k. tud. egyetem hittudományi karánál az „Ágozati hittan“ megüresült tanszékére a következő pályázat hirdettetik : „Pályázat. A pesti m. k. tudomány egyetem hittudományi karánál az „Ágozatos hittan“ tanszéke 1260 forint évi fizetéssel, s 1365 és 1470 forint fizetésbeli előléptetési fokozatokkal, 240 forint pótlékkal és évi 400 forintnyi lakbéi'rel üresedésbe jővén, ezen tanszék betöltésére ezennel esőd hirdettetik, s elnyerése végett pályázat nyittatik. A melyre versenyező kath. egyházbeli férfiaknak tudományos és tanítói képes­ségüket kellőleg bizonyító okmányokkal, püspöki elbocsátó levéllel és életirati vázlattal felszerelt folyamodványaik a pesti m. kir. egyetem hittudománykari dékáni hivatalánál folyó 1873. évi márczius hó 15-ik napjáig bezárólag elfogadtatnak. Budán, 1873. évi január hó 24-én. A vallás- s közoktatásügyi m.k. ministerium. II» A közelgő szent böjti idő alkalmából megújítva annak lelkiismeretes meg­tartására irányzott atyai s főpásztori intelmeimet, IX. Pius pápa O szentségétől 1869. évi november 2l-én nyert engedélynél fogva, mely következőleg hangzik : „Felmentvéngt adni, midőn szükségesnek látszik, a Uns-, tojás- és tejkőt készült eledelekre böjtök idején, s a negyeenmpi böjtben, -- újólag felhatalmazom Kedveltségieket, bogy a bekövetkezendő negyvennapi szentböjt napjaira felmentvénynyel bírni óhajtó híveiknek ezt múlt évi Boldogasszony hava 14-én kelt 122. számú I körlevelemben foglalt kiterjesztés s feltételek mellett megad­hassák, s ebbeli engedményemmel a vonatkozó kikötésekhez képest Kedveltségiek is él­hessenek. Isiire püspök s. k.

Next

/
Oldalképek
Tartalom