Püspöki körlevelek 1872 (Szombathely, 1873)

Kelt Szombathelyen, Boldogasszonyhava 14-én 1872. 122 I. K. I. A katli. egyháznak a közeledő negyven napi szent-böjt üdvös intézményében nyilvánuló magasztos czéljait s azon hasznokat, melyek a böjt lelkiismeretes megtartásából erednek megfontolva, megújítom Kedveltségiekhez atyai intelmeimet, hogy azokat mind maguk, mind a gondjaikra bízott hívek lelki előmenetelére fordítani törekedjenek. Mivel azonban a kath. egyház híveit anyai szeretettel karolja fel, s ennél fogva őket a kitűzött szent czélok elérésére el v i sei hetim terhekkel sürgetni már csak azért sem akarja, nehogy ezáltal nekik a készséges engedelmesség akadályaiban lelkiismereti furdalásokat okozzon, vagy őket a törvényszegés veszedelmének tegye ki: tekintetbe véve, miszerint némely különben lelki üdvösségökre gondos, s az egyházi törvényekhez híven ragaszkodó hívek körülményeiknél fogva a böjtöt felsőbb kötelmeik megsértése nélkül nem tarthatják meg, ezek szükségén segítendő, 0 Szentsége IX. Pius Pápától 1863-ik évi uov. 21-én nyert hatalom erejével, mely következőleg hangzik: „Föl me ut vényt adni, midőn szükségesnek látszik, a hús-, tojás- és tejből készült elede­lekre böjtök idején, s a ueg y v en ii ap i böjtben.“ megyém plébánosait és plebános­­helyetteseit felhatalmazom, bogy a hús eledelekre alapos okokból felmentvényt nyerni óhajtó híveiknek ezt a bekövetkezendő negyvennapi szentböjt napjaira — kivéve Szerdát, Pénteket és Szombatot, mely napokon a böjt fegyelme lelkiismeretesen fentartandó leszen — egész Fájdalmas Péntekig kizárólag meg­adhassák oly megjegyzéssel, hogy az engedélyezett napokon is csak egyszer táplálkozzanak huseledelekkel mindazon napokon, melyeken e felmentvényuyel élni fognak, az anyaszen tegyház szándékára 5 Miatyánkat és 5 Üdvözletei mondjanak, s különösen a szorongatott Szentatyáért buzgón imádkozzanak . akiket pedig Isten földi javakkal megáldott, a böjtöt alamizsnával pótolják. Ezen böjti felmentvényt megyém papjaira is általánosan ezúttal is kiterjeszteni oly formán, hogy kiuek-kinek saját lelkiismeret'ére bízom annak megbirálását: ezzel mikor és mennyire éljen? és kikötöm, hogy akik ezen felmentvényuyel élni fognak, minden botrány vagy gyauusítgatás eltávo­lítása végett híveikkel ebbeli engedélyemet, .valamint az avval való élés okát is tudassák. E felmeutvényt mégis azon reményben adom, hogy megyém papjai azzal szükségen kívül élni, és a. böjt fegyelmén csorbát ejteni nem fognak, de e kedvezményt is lelkipásztori s papi teendőiknek annál pontosabb teljesítése és más jó cselekedetekkel pótolni igyekezendnek. II. A felsőbb jóváhagyással megerősített vasmegyei szervezési szabályzat IG. §. Ü. pontja minden hitfelekezet lelkészének feladatául tűzi ki, hogy azon halálesetekre, hol kiskorúak, vagy gondnokoltak van mik érdekelve, :iz elöljáróságot figyelmeztesse, s a mennyiben ez eredmény nélkül maradna, a járásbeli szolgabirónál tegyen jelentést, továbbá hogy az illető árvák neveléséről a község által kiállított bizonyítványt aláírásával m egerősilse, vagy arra észrevételeit feljegyezze. E szabályrendeletet sikeres végrehajtás czéljából Kedveltségieknek kiváló figyelmébe ajánlom, meg lévén győződve, hegy ebbeli lelkiismeretes feladatuk egyik legszebb részét teljesítendik, de pártolása által Isten bő áldása mellett hiveik raj pontosságukkal nemcsak az árvák ügyénél aszkodását s bizalmát készséges lelkipásztori felkarolása s meleg magasztos is leginkább megnyerhetik. III. A múlt évi irodai költségekre plébániánként 35 kr. lesz beküldendő. Isiire püspök s. k.

Next

/
Oldalképek
Tartalom