Püspöki körlevelek 1871 (Szombathely, 1872)

Kelt Szombathelyen, Boldogasszony-hava ^-én 1871. 25 I. k. I. Katholikus iskoláink felvirágzása főleg attól függvén, ha azok a meghatározott tantárgyak minden egyes ágából olcsó, de jeles és az egyház hitelveinek megfelelő tankönyvekkel láttatnak el ; a Szent-István-társulat a magasztos czél elérését elősegítendő, azok kiadására és a szükséghez képest más nyelvekre leendő lefordítatására vállalkozott. A tetemes áldozat azonban, mely ezen fontos vállalattal kapcsolatban áll, szükségessé teszi, hogy mind a kiadandó könyvek iránt neki biztosítók, mind pedig azok példány-számára nézve a kia­dásban némi tájékoztatás nyujtassék; — és ezáltal elháríttassék ama bizonytalanság, mely a társulat anyagi érdekeit nagyban koczkáztathatná, és arra a felesleges kiadás elviselhetetlen kárát róná. Az üdvös vállalat szükségességéről meggyőződve rendelem, hogy egyházmegyém kath. isko­láiban jövőre csak a Szent-István-társulat által kiadott tankönyvek használtassanak; azonfelül a vál­lalat létesítése tekintetéből felhívom a kerületi alesperes urakat, miszerint a kerületi lelkipásztorokkal magokat azonnal érintkezésbe tevén, készítsenek egy kimutatást arról: biztos, tehát nem felesleges számítást véve fel, hány példány kivántatnék évenként a kerületben létező minden egyes iskola szá­mára az előirt tantárgyak minden ágából? és mily nyelven? s ezt négy hót leforgása alatt hozzám küldjék be. Megjegyzendő, hogy a Szent-István-társulat a szükséges tankönyvek kiadását, amennyire lehetséges, már a jövő iskolai évre eszközölni, és azokat a legjutányosabb áron adni szándékozik; könnyebb megszerezhetés tekintetéből pedig intézkedés fog történni, miszerint a kiadott tankönyvek egyházmegyei irodámnál a megye szükségéhez képest mindig elegendő készletben találtathassanak, és szolgáltathassanak ki oly előnynyel, hogy az eddig a könyvárusoknak engedett haszon szegény tanu­lóknak szánva, minden megrendelt 100 kötött példány után 20, kötetlen után 26 százalék-példány szegény tanulók közötti kiosztás végett ráadatik. II. Főtiszt. Füssy Tamás szent-István-társulati igazgató ur „A Szentirás Magy. Concordantiáját,“ mely már kéziratban készen van, szándékozik sajtó alá bocsátani. Tekintve a jeles mű közhasznúságát, belbecsét és szükségességét, felhatalmazom Kedveltségieket, miszerint a plébániai leltárok számára, ahol csak a viszonyok megengedik, a templom pénzéből megrendelhessék; és egyúttal felhívom a ke­rületi alesperes urakat, hogy a kerületi megrendelők névjegyzékét folyó hó végéig hozzám beküldjék, megjegyezve: váljon a példányok bekötését az illetők Szombathelyen eszközöltetni kivánják-e? Ára a 40 ivre terjedő műnek 3 ft. o. é., mely összeg I'. ó Szont-György hava végéig egyházmegyei irodám­hoz beküldendő, a honnét az addig remélhetőleg megjelenendő mű szótküldetni fog. III. A múlt évi-irodai költségek fejében plébániánként 40 kr. lesz fizetendő. Imre püspök s. k.

Next

/
Oldalképek
Tartalom