Püspöki körlevelek 1870 (Szombathely, 1871)

Kell Szombathelyen Boldogasszony hava 15-én 1870. 100 I. K. 1. A vallás-s oktatásügyi m. k. minisztériumnak múlt évi Szent-András hava 20-án 1725 ein. sz. alatt kelt intézvénye értelmében a népszámlálás szabatossága tekintetéből többrendbeli adat kiderítéséhez az anyakönyvek betekintése is gyakran szükséges lévén, meghagyom Kedvelt­ségieknek, miszerint az időről időre megújított népszámlálás szükségessége,- haszna- s fontossá­gától áthatva az ez érdemben működő bizottság sikeres eljárása elé necsak az anyakönyvek betekintésében akadályt ne gördítsenek, de tehetségükhöz képest, neki segédkezeket is nyújtsanak. Ugyan e vallás-,s oktatásügyi m. k. ministerium tekintetbe véve Oláhország Pitesto köz­ségében lakó kath. magyarok nyomasztó helyzetét, az azok által egyházi czélokra szerzett épü­let árának könnyebb fedezhetése czéljából múlt évi Szent-András hava 23-án 141513 sz. jalatt kelt intézvényével a hívek között könyöradományok gyűjtését rendelé el; minél fogva felhívom Kedveltségieket, hogy a híveik között e czélra gyűjtendő összeget illető helyre leendő eljuttatás végett annak idején hozzám beküldjék. 11. A múlt 1869-ik évi irodai költségek fedezésére plébániánként 80 kr. beküldendő. HI. A következő aláírási iveket a kitűzött üdvös czél előmozdítása tekintetéből Kedveltségiek figyelmébe pártolólag ajánlom: a) A Francziaországi premontreiek javára átvállalandó misék iránti felhívás. Akik a szer­zet jó cselekedetei, érdemei s szent áldozataiban részesek lenni óhajtván, akár mint alapitó, akár mint jótevő tagok misék elmondására vállalkoznak, a vállalkozás ide csatolt mintáját ki­töltve s aláírva hozzám alesperesi utón jövő Böjtelő hó végéig beküldendik. b) Előfizetési felhívás az uj „Magyar Siómra" oly engedéllyel, hogy a hol a templomnak fölösleges javadalma van, s másrészről akadály nem forog fen, Kedveltségiek annak költségén fi­zethet elő. c) .Aláírási felhívás Csajághy Sándor néhai Csanádi püspök vegyes müveire. Ára 3 ft 50 kr. d) „A polgári házasság“ Dr. Surányi Jánostól, koszoruzott, pályamű. Ára 50 kr. e) „Népszerű Homiliák“ Horváth Imre kalocsai székesfőegyházi hitszónoktól az egyházi év vasárnapjaira. Ára 1 ft 50 kr. t) „Kézi könyv“ az Al-Dunán Szerb-Oláh-és Bolgárországba utazók számára, és a kath. missio ismertetése. Ára 1 ft. g) „Zeneirodalmi mii“; Dusinczky Lipót nyitrai székesegyházi karnagytól. Ára 1 ft. h) „A nép“ czimü vegyes tartalmú képes hetilap. Nem különben „Népújság“ megjelenik Egerben. Ára egy évre 2 ft. A népnek jó olvasmányul aljánlandó heti folyóiratok. Ima*e püspök s. k.

Next

/
Oldalképek
Tartalom