Püspöki körlevelek 1869 (Szombathely, 1870)

Kelt Szombathelyen Karácson-hava 24-én 1869. 1346. XII. K. magyarországi kath. egyház autonómiáját szervező gyűlés tagjainak megválasztása érdemében a választók összeírása megkezdésének határnapjául Magyarország Herezeg Prímása a választási szabályok 19. §. alapján 1870 évi Jan. 18-ik napját tűzvén ki, az autonómiai előkészítő gyű­lés által hozott, s ő Felsége által is helybenhagyott szabályokat az alakítandó választó kerületek iránti utasításokkal együtt kedveltségiekkel mellékletben közlöm. A választási szabályok értelmében a papság, s népesség számarányához képest a szombat­­helyi egyházmegyére 1 papi s 5 világi képviselő esik, akiknek megválasztása körül kedveltségiek a választási szabályok értelmében következőleg fognak eljárni : A. A papi képviselőre nézve. A választási szabályok 9. és 10. §§. intézkedése szerint minden alesperesi kerületben a kerületi papság az illető alesperes elnöklete alatt összegyűlvén, az autonómiai szervező gyű­lésre küldendő egy papi képviselőre titkos szavazás történik, melyuek folytán a szavazat-jegyek összeszámittatuak s arról, ki mennyi szavazatot nyert, jegyzőkönyv vetetik fel. Ugyanazon alkalommal az alesperesi kerületekhez tartozó áldozárok az alesperesnek egy külön bepecsételt levelet kézbesítenek, melyben öt megyebeli egyházi egyént neveznek meg, a kiket az egész megyéből hozzám beérkezendő szavazatok összeszámításával foglalkozó öt tagú bizottság tagjaiul óhajtanak. Ezen bepecsételt levelek a fentebb érintett jegyzőkönyvvel együtt alesperesi utón hozzám beküldendők. Az alesperesi kerületekbe be nem osztott, Szombathelyen tartózkodó papság, nem különben sz. Ferencz és sz. Domonkos szerzetek szombathelyi konventjének áldozár tagjai e részbeni jogukat a székesegyházi Főesperes ur által összehívandó papi gyülekezeten fogják gyakorolni. A Szombathelyen kívül tartózkodó sz. Ferencz, Domonkos és Cisterci szerzetbeli áldozárok zárt levélben foglalt szavazatukat beküldés végett az illető alesperesnek kézbesiteudik; a megye kebelén kívül lévő megyebeli áldozárok pedig szavazatukat ugyan zárt levélben egyenesen hozzám küldendik, megjegyeztetvén, hogy a zárt levél kívülről e jegyzékkel: „autonómiai ügyben“ ellátandó. B. A világi képviselőkre nézve. A szombathelyi egyházmegye az arra eső öt képviselőhöz képest öt választó kerületre oszlik. 1. Szombathelyi választókerület, melyhez tartoznak a szombathelyi, kőszegi, körmendi, s német-újvári alesperesi kerületek; központja : Szombathely. 2. Bohonczi választó kerület, melyhez tartoznak: a lékai, pinkafői, rohonczi s szent-eleki alesperesi kerületek ; központja: Német-sz.-Mihály. 3. Sárvári választó kerület, melyhez tartoznak, a sárvári, kemenesaljai, jánosházi s vasvári alesperesi kerületek; központja: Sárvár. 4. Szent-Gotthárdi választó kerület, melyhez tartoznak a szent-gotthárdi, őrségi s a tótsági alesperesi kerületek; központja: Szent-Gotthárd. 5. Zala-egerszegi választó kerület, melyhez tartoznak a zala-egerszogi, alsó-lendvai, s le­­tenyei alesperesi kerületek; központja : Zala-Egerszeg. Ezen választó kerületek minden egyes plébániájában az illető lelkipásztorok az ügynek kellő felvilágosítás s buzdítás melletti megindításával saját elnökletük alatt mindenekelőtt az öszszeirás teljesítése s a választás vezetésére az összehívott plébániai kath. hívek által egy plébániai bi­zottságnak megválasztását eszközük, a megválasztott plébániai bizottság a választási szabályok 20, 21, 22, 23, 24 és 25. §§. szabványai szerint maga megválasztván elnökét s jegyzőjét, a választók összeírását az egész plébániában együttesen, vagy a népesebb plébániákban, s távol eső fiókhelységekben albizottság közbejöttével teljesiti; a választás napját meghatározza, a szavaza­tokról, felkiáltás utjáni választásnak hely nem adatván, jegyzőkönyvet vesz fel, s azt az elnök, s legalább két tag által aláírva, azon választó kerületnek, melyhez az illető plébánia tartozik, központi bizottságához hivatalból átteszi. A központi bizottság a Szombathelyen, Német-sz.-Mihál you, Sárvárott, Szent-Gotthárdon és Zala-Egerszegen felállított plébániai bizottságok elnökei s az ezekhez legközelebb eső hat plé­bániai bizottságnak elnökeiből alakul, amely a választási szabályok 27-ik §. értelmében teendőit végezvén, üléseinek határnapjait közhírré tétel végett annak idején nekem bejelentendi, s az egész választó kerületből hozzám beérkezett szavazatok összeszámítása után az általa kiállított jegyző­könyvet két példányban az illető megválasztott képviselőnek leendő'kézbesítés végett késedelem nélkül hozzám beküldendi. Meg vagyok győződve, miszerint kedveltségiek a tárgy fontosságához s nagy horderejűhez képest, arra fognak törekedni, hogy a választások mindenütt kellő rendben és a szabályrende­letek pontos megtartása mellett történjenek. Iliire püspök s. k.

Next

/
Oldalképek
Tartalom