Püspöki körlevelek 1867 (Szombathely, 1868)

Kelt Szombathelyen Szent-György hava 5-én 1867. 435. II. k. A fenállott nagyméltóságu rnagy. kir. Helytartótanácsnak kővetkező kegyes intézvényei: 2251. szám. Méltóságos Püspök Ur! A két osztályú elemi tanodából három osztályúvá emelt, elemi főtanodai tanitó­­ságra képesített tanerőkkel ellátott, sa fennálló szabályok értelmében szervezett ó-kani­zsai iskola ezennel három osztályú e's nyilvánossági joggal ellátott elemi főtanodák köze' soroztatván •, erről Méltóságod oly megjegyzéssel értesittetik, miszerint a nevezett tanoda ez által az elemi főtanodai 4-ik osztályról szólló bizonyítványoknak az abban kiképzett tanonrzok részére való kiadathatására felhatalrnaztatik ugyan, melyeknek előmutatása mellett azok a gymnasium első osztályába felvétethetnek; azonban magánvizsgáknak hasonnemü tanonczokkal a negyedik elemi osztály tantárgyaiból megtarlhatására jogo­sítva nincsen. Kelt Budán a magyar királyi Helytartótanácstól 1867. évi Február 11-én. Jagasics Sándor sk. Fridrich György sk. Api Kamii sk. 6821 sz. Főtisztelendő egyházmegyei hatóság! A soproni szt Orsolyáról czimzelt zárda szüzek által ellátott nőtanitói ke'pezde a kért nyilvánossági joggal a rnagy. kir. Helytartótanács javallatához képest f. é. Január 20-án 18296. szám alatt kelt kegy. kir. udv. rendelettel felruháztatván. Erről a főtiszt, egyházinegyei hatóság saját tudomása és köröztetés végett oly meg­jegyzéssel értesitetik, miszerint e nyilvánossági engedélynél fogva a nevezett tanintéze­tek bizonyítványai a már lefolyt két tanévre nézve is érvényességgel bírnak. Kelt Budán a rnagy. kir. Helytartótanácstól 1867. évi Február hó 3-án. Jagasics Sándor sk. Fridrich György sk. Somossy Lajos sk. 13097. számhoz. Méltóságos Püspök Ur! Folyó évi Február hó 13-án 2159 szám alatt kell udvari rendelvény folytán tisz­teletteljesen tudomására hozatik Méltóságodnak, miszerint a cs. kir. államministerium Magyarországon kívüli tartományok kormányszékeihez intézett rendeletében megengedte, hogy Arlaria és társai czégü bécsi mükereskedésben megjelent Steinhauserféle térképek nevezetesen egy 5. térképből álló gyűjtemény, mely a föelemi tanodák negyedik osz­tályában a föld- és természettani olvasmányok magyarázatánál használható, — azután egy 10. térképből álló füzet, a különleges földleíráshoz, és egy 6. darabból álló füzet, köze'peuropa földleírásához, mely két füzettel a földirati oktatás első lépcsőzete befe­jezve van, — németlót koronaországok föelemi tanodái negyedik osztályában, s illetőleg ez utóbbiak a tanító képezdékben a tanulók, — a népiskolákban pedig a tanítók által használtassanak. Kelt Budán a rnagy. kir. Helytartótanácstól 1867. évi Martius 9-én. Jankovics György sk. Fridrich György sk. Villecz Kamii sk. Ura8ágtokkal a kellő tudomás végeit közöltetnek. Ferenc* püspök sk.

Next

/
Oldalképek
Tartalom