Püspöki körlevelek 1866 (Szombathely, 1867)

Kelt Szombathelyen Böjtelő hó 12-én 1866. 249. II. k. A Nagyméltóságu rnagy. kir. Helytartótanácsnak következő kegyes intézményei: 93,682 szám. Me'ltóságos Püspök ur! A cs. kir. államminiszteriumnak a magy. kir. udv. Kanczelláriához érkezett közlése szerint, morvaországi pa széki születésű Jahn Ferencz, 32 éves, rom. kath. vallásu, házas, legutóbb morvaországi Sternbergi kerületben fekvő Mauremdorf községben volt iskolatanitó, magzatelhajtás büntette miatt két évi súlyos börtön büntetésre elitéltetvén-, erről Méltóságod f. é. November hó 29-én 18,168 sz. a. kelt kegyes udvari rendelet alapján oly hozzáadással értesitetik, miszerint a nevezett egyén a morvaországi helytartóság részéről lanitói hivatal elnyerésére, valamint az ifjúság nyilvános és magán tanítására mindenkorra képtelennek nyilváníttatott. Kelt Budán a magy. kir. Helytartótanácstól 1865-ik évi December hó 15 én. Jagasics Sándor sk. Fridrich György sk. Somossy Lajos sk. 179 6zám. Me'ltóságos Püspök ur! A népmozgalmi statistikai kimutatásoknak 1864 ik évre leendő összeállításához szükséges nyomtatványok ./■ alatt kiküldetvén, hivatalos tisztelettel felhivatik Méltóságod, hogy a hatósága alatti lelkészeket azoknak szabályszerű azonnali kitöltésére s az illető járási vagy szabad királyi városi hatósághozi juttatására utasítani szíveskednék. Ezen táblázatok egyedül a közigazgatósági hatóságok által lévén teljesen gyűjthe­tők és illetőleg világlatban tarthatók, a múlt évi Február hó 12-én 3297 szám alatt kelt itteni intézményben előirt azon eljárás, miszerint a kész kimutatások nem az egy­házi hanem kizárólag a politikai hatóságok utján mutatandók fel, Méltóságod részéről ezúttal is megtartatni , illetőleg az alantos egyházi hatóságoknak köteleségévé tétet­ni kéretik. Sajnosán tapasztaltatván pedig mull években, mily feltűnő késedelmességgel küldetnek be a lelkészek által ezen kimutatások az illető hatóságoknak annyira, hogy legfelsőbb belyrőli sürgetések daczára is egész éven keresztül nem gyüjtethettek össze, mi által azok kellő használata nagy részben meghiúsul; ennél fogva egész tisztelettel felhivatik Méltóságod, miszerint ezen táblázatok beküldésére folyó évi April 30-át mu­­laszthatlan határnapul kitűzni szíveskedjék. Kelt Budán a magyar királyi helytartóta­nácstól 1866 évi Januar hó 21-én. Dankovich György sk. Fridrich György sk. On­­derko János sk. Uraságtokkal a kellő tudomás végett, és ez utóbbi azon meghagyással közöltetik, miszerint a bekivántnéptnozgalmi kimutatásoka már előbb szétküldött utasítás ér­telmében a kitűzött időre mulaszthatlanul elkészíttetvén, kizárólag a politikai ha­tóságokhoz szolgáltassanak át. BITMICZ LAJOS s. k. Püspöki Helyettes.

Next

/
Oldalképek
Tartalom