Püspöki körlevelek 1865 (Szombathely, 1866)

Kelt Szombathelyen Böjtmáshó 1-én 1865. 389. II K. I« A nagyméltóságu inagy. kir. helytartótanácsnak következő kegyes intézvényei: 70281 sz. Méltóságos Püspök Ur! A cs. k. hadügyrainisierium a rokkant katonák nyilvántartásuk, s azok illetékeik­nek fölszámitásuk iránt egy uj, 1865-ik évi Január 1-től hatályba lépő ideiglenes uta­sítás kiadását szükségesnek találván, ezen utasítást a főméltóságu rn. k. udv. korlátnok­­sággal közölte. Múlt évi Augustus 8-rói 11990 sz. a. kell kegy. kir. udv. rendelvény folytán ezen utasítás, mely itt helyütt az országban divatozó nyelvekre lefordittatott, magyar, német és ez egyházmegyében! külön nemzetiségek nyelvükön szerkesztett példányokban Mél­tóságoddal oly felhivássa! kozöltetik, hogy a mennyiben ezen utasításban lelké­szek számára is foglaltatnak szabályok, a mennyiben t. i. azoknak közbenjárásuk, a sérvvitézek illetékeiknek továbbra; meghagyása vagy beállítása körül, nevezetesen az e­­gyes rokkantok szolgálatba léptük, egyéb magán keresetük, nehéz börtönre elitéltelé­­sük, s haláluk folytán vagy más módon előforduló változásoknak a katonahatóságok­hoz leendő bejelentésük végett, továbbá a rokkantok számára polgári pénztárakból a­­dott előlegek visszatérítésük tekintetéből a katonai hatóságokhoz intézendő fizetési ivek beküldésük végett igénybe vétetik, ezen közegeket oda utasítani szíveskedjék, miszerint magukat előforduló esetekben szorosan a közlött utasításhoz tartsák. Kelt Budán a m. k. helytartótanácstól 1865-ik évi Január hó 7-én. Péchy Ferencz sk. Fridrich György sk. Villecz Kamill sk. 4320 sz. Méltóságos Püspök Ur! Ezen kir. kormányszék a vallásalap kegyurasága alá tartozó templomok és papla­kok építésénél, vagy helyreállításánál követendő eljárás iránt m. é. 72783 sz. a. kelt in­tézménnyel kibocsátott „Utasitás“ kapcsában pótlólag elrendelendőnek találja: „misze­rint az egyházmegyei hatóságok minden oly esetben, midőn valamely építkezéshez az illető községbeli hívek állal teljesítendő kézi- vagy igás napszámok biztositatnak, a nap­számok mennyiségét az illető political hatósággal oly czélból közöljék; hogy a munka egyéni kivetése, kirendelése, s ledolgozása sat. a helybeli elöljáróság által az illető közi­gazgatási hatóság felügyelete alatt eszközöltethessék, s minden e tekintetben felmerül­hető akadályok vagy panaszok általa elháritathassanak, illetőleg elintéztethessenek.“ Miről Méltóságod m, é. October hó 10-én 72783 sz. a. kelt intézve'ny kapcsában tudomás és alkalmazkodás végett oly megjegyze'ssel értesitetik: miszerint jelen intézve'ny másolatban egyidejűleg az ország valamennyi törvényhatóságaival az alattas közegek megtelelő utasítása végett kozöltetik és általában nem csak a vallásalap kegyurasága a­­latt álló, de bármely védnökség alatti egyházi építkezéseknél zsinórmértékül vétetni rendeltetik. Kelt Budán a magy. kir. helytartótanácstól 1865 évi február hó 3-án. Dankovich György sk. Fridrich György sk, Rácz Mihály sk. Uraságtokkal a hivatolt utasitás hozzá melléklése mellett a kellő tudomás végett közöltéinek. Ugyan a nagyméltóságu magy. kir. helytartó Tanácsnak ro. é. Karácsonyhava 30-án 98283, folyó évi Boldogasszonyhava 21-án 99566, és 104908 sz. alatt kelt intézvényeivel az elemi s képezdei tanítók a következő népszerű munkákra tetetnek figvelmetesekké : „Vezérkönyv a gazdasági fanevelés, szaporítás, rendezés, valamint a kiültetett fák évenkénti kezeléséről." Szerzé Fuksz Emil inükertész; ára 30 kr. „50 methodisch geordnete Etüden für die Violine." Szerzé Kadle­­cek Lajos leitmeritzi képezdei zenetanitó; ára 2 ft. 75 kr. „Gyakorlati népszerű számtan." Mendlik János pécsi képezdei tanitólól; ára 2 ft. II. Szenl-Márton püspöknek, mint e megye védszentének születéshelyéröl Lakner Endre püspöki szertartó által készített jeles értekezletre; úgy szinte „Lonovics József népsze­rű egyházi archaeologiájának második bővített kiadására, és Lengyel Miklós egri káno­nok által Jézus istenségéről tartott nagyböjti szent beszédekre vonatkozó megrendelési ivek a kellő ajánlat mellett sze'tküldetnek. FERENCZ püspök sk. »

Next

/
Oldalképek
Tartalom