Püspöki körlevelek 1864 (Szombathely, 1865)

N Kelt Szombathelyen ßoldoga&szouy hava 5-én 1864. I» Századunk , melyben Isten kegyelméből élünk , sok tekintetben nagyon elüt a lefolyt keresztény századoktól. Társadalmi téren az anyagi érdekek majdnem fő szerepet ját­szanak: a politikában oly theoriák divatoznak s nagy részben már gyakorlatba is ve­tettek, melyek valatüint a fejedelmek úgy a népek állását folyvást ingadozás, sőt felfor­gatással fenyegetik; végre a vallásban már nem annyira egyes kérdések, hanem egy­mással homlok egyenest ellenkező elvek körül forrongnak a viták. Ily válságos körülmények között igen természetes, hogy az izgatok száma napról napra sokasodik, s azoknak fondorkodásai az emberek kedélyét folytonos háborodásba s elégedetlenségbe sodorják. Czéljuk elérésére legkönnyebben az úgy nevezett szabad sajtót használják fel. Ezen az utón jött, hogy egyebeket elhallgassak, napfényre Renan Ernőnek „Jézus élete“ czimü könyve, melyben Jézusnak csodáit hazugság és csalásnak bélyegezvén, an­nak istenségét is megtagadja. A becstelen és istenkáromló munkát az anyaszentegyház látható feje és Krisztus­nak e földön helytartója IX. Pius mindjárt megjelenése után a tiltott s kárhozatos kön)vek sorába igtattatván, annak olvasását, terjesztését s különbféle nyelvekre fordí­tását nagy vétek súlya alatt megtiltotta. Szentséges Atyánknak ezen üdvös intézkedése után bizton lehetett várni, hogy a funnevezett könyv, mely a világi fejedelmek állását s biztonságát sokkal inkább veszé­lyezteti, mint a keresztény anyaszentegyházét, a világi hatóságok által is el fog tiltatni, s annak terjesztése a lehetségig akadályoztatni. De ez nem történt. Ugyanazért min­den körülményt higgadtan megfontolván , rendelem : 1- ör A lelkipásztorok néha néha tüzetesen adják elő híveiknek a jó könyvek olva­sásának hasznát, ellenben az erényt és vallást sértegetők kárát és veszélyeit; megemlít­vén egyúttal azt is, hogy oly könyvek olvasása, terjesztése, s eladása, melyek a törvé­nyes egyházi s világi hatóságok nevezetesen a szenséges római pápa Ítélete által eltilt­­vák, súlyos vétek nélkül nem történhetik. 2- or Nem tartom ugyan a már érintett Renannak istenkáromló könyvét oly he­lyeken megemlitendőnek, hol az elcsábítás veszélyétől félni nem lehet: ha azonban a lelkipásztorok, főkép népesebb városokbau, vagy vegyes vallásu községekben azt ta­pasztalnák, hogy akár társalgás, akár nyilvános oktatás alkalmával a hívek üdve veszé­lyeztetve volna, ezen esetben ők is nyílt sisakkal lépjenek fel, s küzdjenek az ellenséggel. 3- or Noha az említett becstelen munka a könyvárusok boltjaiban a polgári hatóság engedelmével szabadon árultatik; arra azonban senki felhatalmazva nincs, hogy házról házra azt eladás vagy kiosztás végett hordozhassa ; és mivel ezen ürügy alatt egyébb ocsmány, és az ártatlanságot leforrázó s elhervasztó képeket, sőt a polgári rendet veszé­lyeztető röpiratokal is szokás terjesztgetni, ennél fogva a lelkipászsorok a helybeli vi­lági hatósággal egyetértve, ilyféle visszaéléseket tehetségük szerint akadályozni töre­kedjenek. 4- er Mivel a törvényes hatalom forrásáról szóló keresztény tan a forradalmiak ál­tal merőben megtagadtatott, s minden hatalom és fölség egyenesen a népre átruház­­tatott, s ezen elv segítségével Európának szine átváltoztatni czéloztatik; ezen tant azon­ban Jézus szóval és tettel elvetette, nehogy az ő isteni tekintélye a forradalmi elvnek a­­kadályul szolgáljon, czélszerünek tartotta Franczia országnak egyik fia (Renan) Jézus istenségének megtagadása, s ha lehetséges volna, ezen hitnek a népek szivéből kiirtása által a keresztény ellenies tannak utat törni. Ezen okból a lelkipásztorok minden al­kalmat lelkiismeretesen felhasználjanak, hogy a hatalom forrásáról szóló s józan érte­lemben vett katholikus tant híveikben rendithetlen meggyőződésre érleljék. 5- ör Mivel a sötétséget a világosság, a tévtant az igazság, Jézusnak elferdített é­­letrajzát az evangélium egyszerű és hiteles előadása által lehet legsikeresebben megczá­­folni: ennélfogva a lelkipásztorok Üdvözítőnknek életét minden oktatásukban alapul fektessék, s a megtámadott czikkeket többször mind az iskolai mind a nyilvános taní­tásokban a hívek lelkére kössék. Ezen oktatásokban nagy haszonnal lehet élni ily czimü munkával: „Elmélkedések a szent evangélium egész tartalma fölött.“ Irta Dr. Schlör Alajos. Magyarra fordították több kalocsai érsek megyei áldozárok. Három kötet. Szabadkán, 1854. II. A negyvennapi szent böjt elközeledtével tekintve azt, hogy némely különben leikök üdvére nézve gondos s az egyházi törvényekhez ragaszkodó írnek körülményeiknél fog­va a böjtöt felsőbb kötelmeik megsértése nélkül nem tarthatják meg, ezek szükségén a bekövetkező negyvennapi 6zent böjtöt illetőleg segítendő Ő Szentsége IX. Pius Pá-

Next

/
Oldalképek
Tartalom