Püspöki körlevelek 1863 (Szombathely, 1864)

Kelt Szombathelyen Boldogasszonyhava *22-»kén 1863. 155 I. k I. Az egyedül üdvözítő katholika egyház edes anyai szeretettől vezéreltetve, ép oly bölcs intézkedéseit mindenkor oda irányzá, hogy az embert elébe tűzött magasztos czéljának eléréseérti küzdelmében hathatósan elősegélje, s a győzelmet számára biztosítsa. Ily szorgos gondoskodás félreismerhetetlen jeleit tanusitá a negyvennapi böjt szent intéz­ményében is A gyarló ember ugyanis az önszeretetet hízelgése által árnitatva, magán e­­rőszakot tenni, a rósz iudulatok csábjainak ellenállani oly kévéssé lévén hajlandó, hogy gyakran az érzéki vágyak zablyáit megeresztve vakon ragadtatni engedi magát a kárho­zat veszedelmére, — hasonlólag egy árboczától megfosztott hajóhoz, mely a hullámok­tól ide s tova hányattatva, végre a tenger szirtjein szétzuzik, — a bönös embert pedig az Isten kegyelmeivel gyakori viszszaélés-, és annak hálátlan megbántásáérti szükséges elégtétel súlyos kötelme terhelvén: ime a negyvennapi szent böjt üdvös intézménye ál­lal siet a katholika egyház mini édes anya gyermekeinek segedelmére, ily veszélyteljes állapotukban az által akar az emberi szív könnyelműsége és gyarlósága körül erősgá­­tot vonni, melyen a kisértetek rohamai megtörjenek, az által igyekszik a bűnös em­bernek alkalmat szolgáltatni a vétkeknek önmagában! megbüntetésére, a megigazulásra, a megsértett isteni igazság méllócsapásainak elhárítására. A szent böjt fegyelmét az egyház a bűnös embernek mentő-deszkául, a gyarló embernek az erkölcs őrjeiil, ésazérzékek fö­lötti uralomra vergődés létrájául rendelé. Midőn tehát az üdvösség ezen napjainak elközeledesévei Uraságtok ügyeimét ismét felhivom a negyvennapi böjt'szent czéíjainak komoly megfontolására: ezt azon meggyő­ződésből teszem, miszerint Uraságtok az önmegtagadás, és azegyház parancsa iránt hódoló engedelmesség szellemében, szem előtt tartva azon testi s lelki hasznokat, melyek a böjt lélekismeretes megtartásából fakadnak, azt nemcsak magok szorosan megtartani fogják, hanem lelkipásztori hivatásuknál fogva híveiket is inteni meg nem szűnnek, hogy ma­gukat megtartóztatva s böjtölve bűneik bocsánatát, s az isteni maiasztok kincseit meg­nyerni törekekedjenek, és a böjttel az egyház szándoka szerint az ájtatosság-, alázatos­ság-. alamizsnálkodás, s egyéb jó cselekedetek gyakorlatát kapcsolják össze. Tekintve azonban az egyháznak azon anyai gondoskodását, melylyel a hívek testis lelki szükségeit soha szem elöl nem téveszti, — mivel megtörténhetik, hogy némely különben leikök üdvére nézve gondos,s az egyházi törvényekhez ragaszkodó hívek a böj­töt felsőbb kötelmeik megsértése nélkül meg nem tarhatnák, ezek szükségén segíten­dő, O szentsége IX Pius pápától 1853-dik évi BöjtmáShő 13-án nyert hatalom erejével mely következőleg hangzik: ,.Felmentvémjt adni. midőn szükségesnek látszik, a hús-, tojás-,és tejből készült eledelekre böjtök idején, s a negyeennapi böjtbenmegyém plébánosait és ple­­hános-1 jelvet leseiL felhatalmozom, miszerint a hús eledelekre alapos okokból felment­vényt nyerni óhajtó híveiknek ezt a bekövetkező negyvennapi szent böjt mindennapjá­ra — kivéve Szerdát, Pénteket és Szombatot, mely napokon a böjt fegyelme megtar­tandó leszen, — egész Fekete Vasárnapig bezárólag megadhassák azon meghagyás mel­lett, hogy az engedélyezett napokon is csak egyszer táplálkozzanak huseledelekkel, és jwindaaon napokon, melyeken a felmentvénynye! élni fognak, az anyaszentegyház szán­­dokára 5 Miatyánkot, s 5 Üdvözletét mondjanak, akiket pedig az Isten földi javakkal megáldott, a böjtöt alamizsnával is pótolják. II. A nagyméltóságu inagy. kir. Helytartótanácsnak következő kegyes intézvénye: 90977. Mél tóságos Püspök Ur! Folyó évi Karácsonhava 21-én 20349 sz. a. kell kegyes udvari rendelménynyel föl leven ezen rnagy. kir. Kormányszék hatalmazva, miképa 22-dik éves kort még meg nem haladt, vagy hadkötelezettségüknek már eleget tett, de a harmadik korosztályba még nem lépett ifjak részére a hadkiegészítési szabályzat 8-ik §-sa értelmében megadható nösülési engedélyek kiszolgáltatása a birod.-törv.-lap I860, évi LT. darabja 216 száma alatt foglalt rendelkezéshez képest a megyékben a főispánokra, illetőleg főispáni hely­tartók és kir. biztosokra , kerületekben a főkapitányokra, sz. kir. Pest és Buda váro­sokban pedig a főpolgármesterekre bizassék, vonatkozólag az e tárgyban rn. é. Decem­ber 5-én 69799. sz. a. kell körintézményre, mely ezennel az ezen kormányszék részére akkor fentartolt intézkedés tekintetében érvényen kívül helyeztetik, az érintett kivételes nösülési engedélyek megadása körüli leendők ezentúl jövő 1863-ik évi Január 1-től kezdve ezen kir. kormányszék részéről a megyék és a kereriiletek kormányzói­ra, valamint Pest és Buda sz kir városok polgármestereire Hibáztatott át. Minél­fogva 1863-dik év elejétől kezdve ide intézendő ilyetén folyamodványok is elintézés végett le fogván küldetni, jövőre csak felfolyamodás illetőleg fellebbezés utján lesznek ide bemutatandők.

Next

/
Oldalképek
Tartalom