Püspöki körlevelek 1862 (Szombathely, 1863)

Kelt Szombathelyen Böjt hava 31-én 186*2. 525 III. k. saojsn ißnojg; Üt tí-QC I. A. Nagyméltóságu magy. k. Helytartó Tanácsnak következő kegyes intézvényei: 5921 sz. Méltóságos Püspök Ur! Miután igen gyakran történik, hogy a vallás-alap költségén épülő templomok és paplakok felállításánál az illető költségvetésekbe fel nem vett, tehát nem is engedélye­zett felülmunkálatok tétetnek, s éz által a vallás alap mindannyiszor előre nem látott, s nem ritkán tetemes költségekkel terheltetik, annál fogva, de tekintve azt is, hogy a vallás alap évi költségvetésének szerkesztősedéi csak a legszorosabb szükségletek vétet­tek tekintetbe, s hogy O csász. és apóst. kir. Felsége a kiszabott dotatióhoz való szo­ros ragaszkodást, s az engedményezett összegekkeli legnagyobb takarékosságot ismétel­ve megparancsolni méltóztatolt: szükségesnek látta ezen magy. kir. Helytartó Tanács elrendelni, s Méltóságodat további intézkedés Végett értesíteni, miszerint ezentúl a felül­­munkálatokért semmiféle költségek utólagosan jóváhagyatni, és engedményéztetninem fognak; hanem az, ki akár a költségvetések hiányos szerkesztése, akár a munkálatok­nak felsőbb engedélyezés nélküli Önhatalmú elrendelése, akár végre bármiféle más hely­telen eljárás állal a felül munkálatokat okozandotta, az ezekért járó költségek viselésé­ben elmarasztaltalni fog. Kelt Budán a m. k. Helytartó Tanácstól 1862 évi Februar 27-én. Priviczer István s. k. Hueber Zsigmond s. k. Br. Hems Ferences, k. 11113 sz. Méltóságos Püspök LTr! Múlt évi Oktober 21-én 61916 sz. a. kelt intézvény kapcsában, melyei az elemi, főelemi és alreál tanodák, valamint a képezdék számára előirt magyar tankönyvek laj­stroma közölteteti, — német, tót, horvát, szerb, román, és ruthen tannyelvű tanodák számára előirt tankönyveknek, s azok árainak kötött állapotbani jegyzéke Méltóságod­nak oly megkereséssel küldetik ál, hogy azt az elöl idézett intézvény értelmében köz­hírré tenni, s a tanítókat ezeknek kizárólagos használatára utasítani szíveskedjék. Kelt Budán a magy. kir. Helytartó Tanácstól 1862 évi február 24-én. Priviczer István s. k. Hueber Zsigmond s. k. Br. Hems Ferenczs. k. 13085 szám. Főtisztelendő egyház megyei-hatóság! O csász. és apóst, királyi Felsége f. é. Martius 1-én kelt legfelsőbb határozmányá­­val különös legmagasabb kegyelméből megengedni méltóztatott, hogy azon hadkötele­­zeltekre, kik a II—dik korosztályt még túl nem haladták, és a hadkiegészítési törvény 8-dik §-ában meghatározott feltételek kimutatása nélkül magyar országban házasságra léptek a í. é. ujonczozás alkalmával a hadkiegészítési törvény 44. §-sa szigorának al­kalmazása mellőztethessék, s e kegyelem az ily esketéseket eszközlött lelkészekre is ki­­terjeszlessék. Miről a Főtisztelendő egyház megyei hatóság a f. é. Martius 3-ról 3517 sz. a. kelt kegyes kir. udvari rendelet következtében kellő tudomás és további intézkedés végett értesíttetnek. Kelt Budán a magy. kir. Helytartó Tanácstól 1862. évi Martius 7-én. Priviczer István s. k. Hueber Zsigmond s. k. Br. Hems Ferencz s. k. 10310 sz. Méltóságos Püspök Ur! Az országos hadfőparancsnokságnak f. é. február 19-ről 1840 sz. a. kelt átirata sze­rint ujabbi időben számos eset fordult elő, hogy nyugzsoldos katonák, katonai hatósá­gi engedély nélkül házasságra bocsáttatlak, minek következtén az addig élvezett nyug­­zsoldot elvesztették. Miután a nyugzsoldok ilyetén beállítása az illetők részéről kérelmezések és felfo­lyamodványok beadását, ezek pedig az illető katonai és polgári hatóságok közt szám­talan különben elmaradhatott tárgyalásokat s levelezéseket vonnak magok után, miután továbbá az ily esetekben eszközlött vizsgálatokból ez ideig rendesen az derült ki, hogy az ilynemű összekelések dacára azon szabályrendeletnek, mely szerint a hadzsoldosok / /

Next

/
Oldalképek
Tartalom