Tanítóképző Intézeti Tanárjelöltek Apponyi Kollégiuma - ülések, 1938-1943

1938. szeptember 24.

81/1938 App.Koll.szám. J egyzőkönyv a Tanitóképzőintézeti Tanárjelöltek Apponyi<©Kollégiuma szakvezető ta­nári karának 1938.szeptember £4-.-én déli 12 órakor az Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola tanácskozó termében tartott értekezleté­ről. Jelen vannak Dr.Szőkefalvi Nagy Gyula kollégiumi igazgató elnökletével űr.Ábrahám Ambrus,Dr.Eperjessy Kálmán,Prank János,Dr.Greguss Pál,Dr.Moór Elemer,Dr.Sándor István,Dr.Somogyi József,Dr.Csefkó Gyula,Dr.Juhász László szakvezető tanárok és Kiss István tanitónőképzőintézeti igazgató. Elnök a gyűlést megnyitja és a jegy­zőkönyv vezetésére Dr.Sándor István szakvezető tanárt kéri fel.Közli,hogy távolmaradását bejelentette Dr. Huszti József egyetemi ny.r.tanár,miniszteri biztos, Dr.Tettamanti Béla szakvezető tanár és Dr.Becker Vendel tanitóképzőintézeti igazgató hivatalos elfoglaltsága, Dr.Eperjessy György szakvezető tanár édesanyja haláig,, Dr.Söhilling Gábor szakvezető tanár betegsége miatt. 1. Elnök jelenti,hogy a Vallás-és* Közoktatásügyi Miniszter Ur 25.667-1938.IV.sz.rendele­tével Dr.Szőkefalvi :Nagy Gyulát, a szegedi Állami Pol­f ári Iskolai Tanárképző Főiskola igazgatóját a szegedi llami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskolával kapcso­latban létesített Tanitóképzőintézeti Tanárjelöltek Ap­ponyi Kollégiuma igazgatói teendőinek ellátásával to­vábbi intézkedésig megbizta.-Egyuttal Dr.Littke Aurél főiskolai tanárt a szegedi Állami Polgári Iskolai Ta­nárképző Főiskolával kapcsolatban létesített Tanitó­képzőintézeti Tanárjelöltek Apponyi Kollégiuma igazga­tói teendőinek ellátása alól értékes és buzgó működésé­ért elismer© köszönetét fejezve ki,felmentette. Elnök indítványára a ta­nári kar elhatározza,hogy Dr. • • littke Aurélnak,az Apponyi Kollégium volt igazgatójának lelkiismeretes és odaadó műkö­déséről jegyzőkönyvi kivonat­ban emlékezik meg. 2* Elnök jelenti^hogy a m.kir.Vali , lás és Közoktatásügyi Miniszter Ur 25.594-1938.IV. sz.rendeletével az 1938-39 tanévre az első évfo­lyamra az Apponyi Kollégium tagjának a következő folyamodókat vette fel: Arató Mátyás,Bohdaneczky Edvin,Bolváry Ilona,Búzás László,Cziráki Magdolna, Csádesz Olga,Dobó Ferenc,Eőri Szabó Judit,Gazsó István,Kada Judit,Karbiner Alice,Kenéz Zsuzsanna, Kiss Béla,Kondor István,Kószó Anna,Körmendi Margit, Kunvári Edit,Magyarka Borbáka,Mácsai Terézia,Mészá­ros Ida,Németh Gizella,Stahl Mária,Straub'Veronika, Szegedi László és Vargha Károly.Egyúttal hozzájárult a tanári karnak az Apponyi Kollégiumi tagok kedvez­ményes ellátása tárgyában előterjesztett javaslatá­hoz és I.foku kedvezményes ellátást engedélyezett a Horthy Kollégiumban Szegedi László I.,Kunvári Edit I. és Kovács Ilona Il.évf.hallgatóknak. Tudomásul szolgál

Next

/
Oldalképek
Tartalom