Tanítóképző Intézeti Tanárjelöltek Apponyi Kollégiuma - ülések, 1918-1925

1918. június 24.

Másolat. Jegyzőkönyv a tanítóképző Intézeti tanárokat képző Apponyi-Collegium hallgatóinak 1918/17.évi munkásságát számonvevők f.é.Junius hó 24-én d.e.a szabadokta- tási tanács helviségében tartott gyűléséről. Jelen vannak: Szinnyei József dr.miniszteri biztos elnöklete mellett Berta Ilona,Vángel Jenő dr.Parkas Sándor, Seherer Sándor,Pataki Vilmos és ■K. Quint József ,utó'obi Jegyző. Az elnök megnyitja a gyűlést s fel­kéri az igazgatókat,hogy tegyék meg Jelentéseiket. l/. Berta Ilona az Erzsébet Nőis­kola igazgatója Jelenti,hogy az Apporyi- Collegium nőhallgatóí egyetemi tanul­ás kollégiumi munkáikat a szabályzatok­nak megfelelöleg szorgalmasan és buz­galommal elvégezték. Egyben Jelenti, hogy ezentúl az Apponvi-Collegiumot végzett tanítónők leányközépiskolákban is taníthatnak. Minthogy ez a rendel­kezés azonban csak a visszafejlődő felső-leányiskolákban való tanításra Jogosítja az Apponyi-Collegium végzett nőtagjait,az igen sok kellő alkalmazás nélkül levő tan.kép.iiit.tanítónő meg­felelő elhelyezhető se érdekében kívá­natos volna kérelmezni,hogv felekezeti tanltónőképző intézetekben Is csak ké­pesített tanítónők alkalmaztassanak. Külön felterjesztést kíván a Jegyző­könyvhez csatolni. Elnök kimondja a gyűlés határoza­tát,mely szerint az igazgatónő Ja­vaslata a Jegyzőkönyvvel együtt

Next

/
Oldalképek
Tartalom