Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem tanácsülései, 1929-1930

1929. augusztus 31. I. rendkívüli ülés

2827-1928/29. etsz. 1 Jegyzőkönyv felvétetett a m.kir. Ferencz József-Tudományegyetem Tanácsának 1929.évi augusztus-hó 31.-én tartott írendkiv.üléséről. Jelen vannak: Pr.Győrffy István Rector-Elnök, Dr.Horváth. Barna dékán helyettes Dr.Horger Antal dékán helyettes Dr.Hainiss Elemér prodékán Dr.Szentpétery Zsigmond prodékán Jegyzett: Dr.Pettykó János egyetemi főtanácsos. Elnök megnyitván az ülést je­lenti, hogy ennek az ülésnek az össze­hívására az adott okot, hogy Dr.SOLYMOSSY SÁNDOR egyetemi magántanár, Erzsébet Nő­iskolái rendes tanárt, akit a Kormányzó Ur Ő Faméltósága a “Budapesti Közlöny” . . folyó évi augusztus-hó 28.-án kelt szá­mában megjelent rendelvény tanúsága sze­rint, az egyetemen újonnan rendszeresí­tett ethnographiai tanszékre nyilvános rendes tanárrá méltóztatott kinevezni, megjelent, hogy a hivatali esküt letegye. Bár a kinevezési okiratot a Miniszter ur még nem küldötte le, nem lát akadályt abban, hogy az uj tanártól az eskü bevétessék, mert ily esetre már volt praecedens, az a körülmény, hogy a kinevezés a hivatalos lapban már publi- káltatott, teljes garanciát nyújt a ki­nevezés megtörténtéről.­Az Egyetem Tanácsa elhatároz­za, hogy Dr.Solymossy Sándortól a hiva­tali esküt beveszi.­Dr.Solymossy Sándor ny.r.ta­nár a hivatali esküt a tanácsjegyző ál­tal felolvasott minta szerint letevén,

Next

/
Oldalképek
Tartalom