Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem tanácsülései, 1928-1929

1928. augusztus 28. I. rendkívüli ülés

2(*0a-1927/28. etsz. JEGYZŐKÖNYV felvétetett a m.kir. Ferencz József-Tudományegyetem Taná­csának folyó évi augusztus-hó 28.-án tartott I.-ső rendkí­vüli üléséről. Jelen voltak; Dr.Dézsi Lajos Rector, Elnök. Dr.Polner Ödön Dr.Hainiss Elemér Dr.Mészöly Gedeon Dr.Horger Antal prodékán Dr.Szentpétery Zsigmond ■H dékánok ' ,-v _ . > Távolmaradását kimentette Dr.Jancsó Miklós prodékán Jegyzőkönyvet vezette: Dr.Pettykó János miniszteri s.titkár, tanácsjegyző. Elnöklő Rector megnyitván az ülést, az egyetem 1928/29.tanévi Taná­csát megalakultnak jelenti ki.­Az első ülés alkalmából mele­gen üdvözli a Tanács tagjait s támoga­tásukat kéri, amelyet ha elnyer, bizik abban, hogy azoknak a nehéz feladatok­nak, amelyeket a rectori tisztség vise­lése reá ró, mindenben meg fog tudni felelni.­Bejelenti az Elnök, hogy az ülésre meghivta Dr.Szandtner Pál pro­fesszort, mint a Diákjóléti Iroda Elnö­két, figyelemmel arra, hogy a tárgyso­rozaton a hallgatóság érdekeit közvet- : lenül érintő ügy, a hallgatóság inter- nátusi elhelyezésének kérdése is szere­pel .­Bejelenti továbbá, hogy Dr. pusztaszentgyörgyi és tetétleni DARÁNYI GYULA, akit a Kormányzó Ur Ő Főméltósá­ga a Budapesti Közlöny f.évi augusztus- 19.-én kelt számában megjelent rendelvény T (

Next

/
Oldalképek
Tartalom