Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem tanácsülései, 1925-1926

1925. augusztus 31. I. rendkívüli ülés

59-1924/25 etsz J e g y z ő könyv felvétetett a m.kir.Ferencz József Tudományegyetem Tanácsának 1925.évi augusztus hó 31.-én déli 12 órakor a rectori tanácskozó teremben tartott 1925/26.tanévi I.-ső /rendkivüli/ülésérol Jelen vannak: Dr.Riesz Frigyes e.i. Hector elnöklete alatt Dr.Laky Dezső' Dr.Veress Elemér Dr.Pfeiffer Péter Dr.Erdélyi László e.i.Dékánok prodekánok Dr.Szandtner Pál, az Egyetemi Diákvédő Iroda Elnöke Igazoltan távol: Dr.Csengery János prorector Dr.Issekutz Béla Dr.Moór Gyula Dr.Hornyánszky Gyula Dr.Gyó'rffy István e.i.Dékánok prodekánok Jegyzett: Dr.Vinczi Károly egyetemi titkár Elnök üdvözli a megjelenteket/ki­mondja az 1925/26.tanévi tanács meg­alakulását, a Tanács működésére Isten áldását kéri és az ülést megnyitja. Jelenti, hogy az ülés összehívását a tandíjkedvezményekre vonatkozólag fel­tétlenül szükségesnek mutatkozó elvek megállapítása, valamint a tandíjnak esetleg részletekben vei ló fizethetésé- nek kérdése tette szükségessé.­A kérdés előzetes áttanulmányozá- sát Szandtneíyes Laky tanácstag urak voltak szÍvesek vállalni és igy átad­ja a szót Szandtner professárnak.- Szandtner: a Diákvédó' Irodának a különféle diáksegélyezésekre vonat­kozó statisztikai munkálatai közben

Next

/
Oldalképek
Tartalom