Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem tanácsülései, 1924-1925

1924. szeptember 4. I. rendkívüli ülés

felvétetett a m.kir.Ferencz József Tudományegyetem Tanácsának Szegeden, a rectori fogadóteremben, 1924.évi szeptember hó 4.-án megtartott I.­so rendkívüli ulésárcTl. Jelen vannak: Dr.Csengery János, e_. i. Rector, elnöklete alatt Dr.Moór Gyula e.i.dékán Dr. Szentpétery Zsigmond dékán h. Dr.Veress Elemér e.i.dékán Dr.Ereky István prodékán Dr.Erdélyi László e.i.dékán Dr.Schmidt Henrik prodékán az ülés első pontját illetlen Dr.Bibó István mint.tanácsos, egyetemi M * könyvtárigazgató. J eg yz e 11: Dr.Vinczi Károly egyetemi titkár Elnök a magyar „Hiszekegy” el­mondása után üdvözli a megjelente­ket az 1924/25.tanév első* ülése al­kalmából azzal a hö kívánsággal, hogy az egyetemünk Tanácsát eddig is Jellemzett buzgóság és kitartás ebben a tanévben is érvényesüljön. Isten áldását kéri a Tanács munká- . jára. Ez az év is küzdelmes lesz, sót talán küzdelmesebb, mint az ed- V.dig-iek, a maga i,részóról mindent meg * j * fog 'tenni «-zy egyetem, s ezzel a ma- gyár kultúra', a tudomány továbbvi­tele, fejlesztése érdekében. Ehh&z a munkához kéri a Tanács minden e- gyes tagjának közreműködését, támo­!aatását•­Elnök bemutatja a m.kir.vallás- és közoktatásügyi Miniszter Örnak f.évi junius hó 28-án 58.483 sz.a. kelt rendeletét, melyben Dr.Csengery

Next

/
Oldalképek
Tartalom