Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem tanácsülései, 1923-1924

1923. augusztus 31. I. rendkívüli ülés

1 Jegyzőkönyv felvétetett a m.kirJFerensz József Tudományegyetem Tanácsának 1923, évi augusztus hó 31,-én tartott I.rendkívüli üléséről . Jelen voltak: ■* • Dr .Veszprémy Dezső e.i.Beetor, elnök. • • * Dr .Kossut ány Ignácz mint dékán h. Dr.'Schmidt Henrik e.i.dékán Dr.Demeter György e.i.dékán Dr.Széki Tibor mint dékán h. Jegyzőkönyvet felvette a szabadságon levő tanács­p/ jegyző helyett Dr.Bartha Ferencz fog.gyak.,szaknapi díjas.­V * 4« t, vVj'v v • 4 'V Elnök megnyitván az ülést, be­jelenti, hogy a mai rendkívüli ü- lés összehívására Dr.HUSZTI JÓZSEF újonnan kinevetett ny.r.tanár eskü­• le » tétele szolgáltatott okot.'­* \ -~j . . • • Távollevő tanáősjegyző helyett e.i.rector felolvassa a vallás- és közoktatásügyi miniszter urnák f.é. aug.ho lé.-én 10é9ő2/923.IV.sz.a. kelt rendeletét, melyben értesíti Egyetemünk Tanácsát, hogy a Kormány­zó Ur Ö Főméit ósága Budapesten 1923. évi augusztus hö 3.'-án kelt magas elhatározásával előterjesztésére az üresedésben levő classica filo­* v T -* > v " ’ r logi si tanszékre Dr.HUSZTI JÓZSEF N ío .Ja egyetemi magántanár, az Eötvös col­legium rendes tanárát az V.fizetési osztályba egyetemi ny.r.tanárrá ki­nevezni mélt áztatott.­A miniszter ur felhívja egy­ben az Egyetem Tanácsát, hogy ne- vezettől a hivatalos esküt vegye

Next

/
Oldalképek
Tartalom