Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem tanácsülései, 1922-1923

1922. szeptember 27. I. rendes ülés

14-i#88/33.etsz.A m.kir.V.és K. miniszter Űr 347ö.ein.sz.leiratá­ból arról értesiti a tanácsot,bogy a diákszociális kérdésekkel foglal­kozó hatóságok,testületek és szer- vezetek munkálkodásának egy kózós organizatióba való egyesítése,il­letve SZ*K működésének egy helyről való irányítása céljából a vezetá- se alatt álló minisztériumban «Di­ákjóléti Bizottság” fölállítását határozván el,fólhivja az egyetem tanácsát,hogy a bizottságban egy tanárral képviseltesse magát és annak nevét vele sürgősen közölje, hegy a diákjóléti bizottság alaku­ló üléséé összehívható legyen. i»* Az egyetem tanácsa a szebanforgó Diákjóléti bizottságában az Egyetem képviseletével dr.Rigler Gusztáv,ny r.tanárt,a Mensa Felügyelő bizott­sága elnökét kéri föl és érrel a V.és K.miniszter urat értesiti. f 119-1982/23.etsz.A D.M.k.E.el­nöksége értesiti a Tanácsot,hogy szegedi nevelőintézete épületét f. é.junius hó 24-iki közgyűlési hatá­rozatával az egyetemi internatus céljaira fölajánlotta.kéri ennél­fogva a Rectort,hogy az átadás mó­dozataira nézve hozandó végleges megállapodások foganatcsithatása éégett megbízottait kiküldeni és egyben addig is,mig a jogiká^é^^ sek tLsztáztatnak,odahatni^hogy az '0 Internátusba a Szeged-vidéki,de fő­ként délvidéki hallgatód egyenlő' számarányban vétessenek föl.

Next

/
Oldalképek
Tartalom