Kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem Matematikai és Természettudományi kar tanácsülései, 1928-1929

1928. október 25. rendes ülés

1 J egy z okönyv. Pelve te tett a n.kir.Ferencz József Tuíonrnv egyet en Kuthernatikai és Természet- tudományi Kara által az üresedésben léve mathematical fizikái tcu s ' neiré* megváltoztatásaié« betöltése/ügyében kiküldött Bizottságnak 1928 évi cl tőber hó 25.-én déli 12 órai:or tartott ülésén. Jelen vannak Dr.Szentpétéry Zsigmond ny,r*tanár e.i,Békán a Bí­zott? ' 1 löké Dr.Pfeiffer Péter ,7>r. Haar Alfréd ,Dr.Fröhlich pál ny.r. taná­ról: a Bizottság tagjai. A jegyzőkönyvet vezeti Dr.Fröhlich Pál ny^r.tanár a Bizottság tagja. Dr.Szentpétery Zsigmond 'ié-.özli Bizottság megjelent tag­jait és jelenti,hogy jelen ülésünk egyet­len tárgya a tanszék nevének megv’ltoz- ír v bkozó latunk megtétele. Fel1 éri Dr.Fröhlich P'It a Bizottság e- lóadcj.-'t,’iogy a tanszék nevének raegváltoz­tatására vonatkozó javaslatát terjessze elő. Di .Fró1 lieh Pál a követk e­ze javaslatot terjeszti a Bizottság elé: Mely tisztelettel kérem a Bizottságot,hogy Karunk elé?a következe javaslatét térj ; íz te* i méltóztassék. Tekintetes Kar! az üresedés­be? léve matheroatikai fizikai tanszék betöltésével kapcsolatban felmerült az a kérdés nem volna e szükség a tanszék nevét az: elméleti fizikai tanszékre át­

Next

/
Oldalképek
Tartalom