Kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem Matematikai és Természettudományi kar tanácsülései, 1912-1913

1912. szeptember 26. I. rendes ülése

Jegyzőkönyv a Kolozsvári m.kir. Tudományegyetem Mathematikai és Természettudományi Karának,1912.évi szeptember hó 26-án tartott,1912/13.tanévi I-ső/el- ső/rendes üléséről. Jelenvannak Dr.Klug Lipót,egyetemi ny.r.tanár,e.i.dókán elnöklete alatt:Dr.Fabinyi Rudolf ,Dr. ParíS^TyniiÍDiníz^creozky Oyula,Dr. Richter Aladár,Dr.Tangi Károly ny.r.tanárok,Dr.Pfeiffér Péter,Dr.Riesz Frigyes Dr.Haar Alfréd ny. rk. tanárok,Dr.Ruzitska Béla o.ny. rk. tanár,Dr.Páter Bé­la magántanár. 3_ Elnöklő dékán az I.rendes ülést megnyitja,üdvözli a Kar tagjait s kéri,az uj tisztségben való működé­séhez a Kar tagjainak szives támo­gatását. Elnök fölolvassa a múlt tanév utolsó ülése óta következő számok alatt érkezett miniszteri rendele-r teket:. & 57685 m.sz.712-1911/12.mttk.sz. A Kar tudásul veszi. 66618 m.sz.728 t* // A/ Miniszteri rendelet,a növénytani intézet építése alkalmából megte­endő külföldi tanulmányuti költsé­geire Dr. Richter Aladár ny.r. tanár részére 1000 KAYalz Lajos kerti inspector részére 600 K.engedélye­zése és kiutalása tárgyában. a Kar tudásul veszi.de azzal,hogy. az uj növényt.intézet és botanikus kert megalkotása alkalmával kívána­tosnak tartja a növényt.int.igazga­tójának külföldi útra való kiküldető se óimén oly mérvű támogatást,miként

Next

/
Oldalképek
Tartalom