Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi kar ülései, 1957-1958

1957. 09. 12. 1. rendes kari ülés

Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Far Dékáni Hivatala. 758/1957. jk. szám. Jegyzőkönyv. Készült a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi^Ka­rának 1957. évi szeptember "hé 12-en délután 5 érakor a Kar tanács­termében megtartott I. rendes kari tanácsüléséről. Jelen vannak; Antalffy György dékán, elnök, Búza Lászlé, Horváth Robert, Maday Pál, Martonyi János, Pélay Elemér és Szabé Jézsef tanszékvezetők, Herezeg Ferenc gazdasági rektőrhelyeites, Mucsi Jézsef vezető lektor, Nászto'r Jézsef a KISz. képviselőbe és Bérezi Imre kari titkár. Jegyzőkönyvet vezeti: Bérezi Imre kari titkár. Elnök az ülést megnyitja és javasolja, hogy a mai tanács­ülés napirendje a következő legyen: 1. Az 1957/58, tanévi főfeladatok. 2. Jelentés a mezőgazdasági és munkajogi tanszéken meghir­detett egyetemi tanári állásra beadott pályázat ered­ményéről. 3. Dékáni bejelentések. A kar & javasolt napirendi pontokat tudomásul veszi. Elnök a jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Maday Pál és Pélay JSlemér tanszékvezetőket. Megállapít ja, hogy a mai tanács­ülésről igazoltan távolmaradt Kovács István és Schultheisz Emil tanszékvezető, Bélya Lajos pedig hivatalos elfoglaltsága miatt később érkezik meg. I. Az 1957/58. tanévi főfeladatok. Előadó: Dr. Antalffy György e~-'etemi tanár, dékán. Antalffy György dékán köszönti a kari tanácsülésen megjelen­teket az uj tanév megindítása alkalmából. Külön üdvözli Maday Pál elvtársat, kit a kormányzat a kar régebbi javaslatának figyelembe- vetelével rehabilitált s a Karra osztott be. Ezután rámutat azokra a fő feladatokra, melyeknek megoldása a kar közös feladatát képezi. Most már elérkeztünk ahhoz a kivánatos, konszolidált állapot­hoz, melvben megvan a lehetősége annak, hogy a kormányzat által ki­tűzött célok szellemében végezzük oktatéi, nevelői és tudományos munkánkat. Kiemelte^ezen a helyen is Bélya Lajos és Horváth Rébert elv­társak munkásságát, akik a legnehezebb időben vállalták a vezetés felelősségét. Rámutatod, hogy az elmúlt hénapokhan még meglévő rendkívüli

Next

/
Oldalképek
Tartalom