Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi kar ülései, 1955-1956

1955. 10. 19. 1. rendes kari ülés

8553-1/6/1955#jk.sz. jegyzőkönyv 1955-56.tanév. készült 1955 október 19-én d#u* 3 órakor a Kar tanácstermében megtar­tott I. rendes kari tanácsüléséről. Jelen vannak: Antalffy György egy*tanár, elnök, Kovács István dékán, Bónis György, Bólya Lajos, Búza László, Halász Aladár» Horváth Róbert, Perbiró József, Pólay Elemér és Schul* theisz Emil tanszékvezetők, Oláh Gábor az 0*M, képvise­lője, líucsi József vezető lektor, Horváth Zsikó László és Szentpéteri István adjunktusok, Bárdossi István, Both Ödön, Csohány László, Kemenes Béla, Hagy Attila, Németi László, Tokaji Géza tanársegédek, S*Heks Ágnes lektor, Kun László DISZ-titkár, Balázs József a poli­tikai gazdaságtan tanszék, Szebenyi Péter a marxizmus- leninizmus tanszék, Lazur Barna a katonai tanszék kép­viselője, Pigniczky György diákotthon igazgató és Bérezi Imre kari titkár* Antalffy György az ülést megnyitja, üdvözli Oláh Gábor elvtérsat, az Ö.W* képviselőjét, a marxizmus-leninizmus, politikai gazdaságtan és a katonai tanszék képviselőjét, valamint a Kar valamennyi oktatóját s felkéri Kovács István elvtársat referátumának megtartására# I. 1, M#D*P* Központi Vezetőségének augusztusi határozata és Karunk feladatai* Előadó Kovács István dékán* Kovács István előadmányában utal arra, hogy a Kar ezévi legfontosabb feladataival kivén foglalkozni* A feladatok meghatározásánál a MDP* Központi Vezetőségének augusztusi határozatából folyó követelményeket tartja szemelőtt. A határozatot követően az egyetem Pártbizottsága aktivaértekezleten, az OM# országos rektori és dékáni értekezleten, az egyetemi tanács pe­dig kibővitett ülésen fővonásokban már konkretizálta a teendőket az egyetemek is* Ezek eredményéről az elvtársak nagyobb részét röviden már tájékoztatta# A mai feladat az, hogy az eddigi eredményekre épit- ve sokoldalúan megjavitassák a Karra váró konkrét feladatokat és sza­batosan megjelöljék azok végrehajtásának módját. A K#V* határozata komoly feladatokat ró minden egyetemre* Már elöljá­róban le kell szögeznie, hogy annak végrehajtása csak az összes tan­székek, azok minden oktatójának teljes erőbedobásával valósítható meg E mellett teljes erőmegfeszitést követel különösen a pártszervezet­től, a DISZ szervezettől, de a szakszervezettől is* A társadalmi szer főleg a mozgósítás, a sokoldalú ellenőrzés munkájában nyújthatnak pó­tolhatatlan segítséget* Mindent összevetve: a határozat megvalósítása csak a párt és állami szervek, a társadalmi és állami szervek együt­tes munkájának eredményeként hajthatók végre# Ezt a szükségszerűen szoros együttműködést fejezi ki a mai oktatói értekezlet formája is* Pártunk Központi Vezetőségének határozata egyetemeink munkáját ele­mezve abból indult ki, £ogy a felszabadulás óta eltelt lo esztendő alatt alapvetően megváltozott az egyetem szerepe, a hallgatók össze­tétele. Ez a valóság Karunkon is* Ebből kiindulva kell meghatároz­ni az ezévi feladatokat* Ma, 1955-ben, valóban zömmel a munkás-paraszt fiatalság foglalja el az egyetem padjait. Egyetemeink a munkás-paraszt állam egyetemei. A munkás-paraszt állam egyetemeinek pedig alapvető feladata, hogy megteremtse azt az uj értelmiséget, mely nélkül egyet­len uralkodó osztály hatalmának fenntartása és megszilárdítása sem

Next

/
Oldalképek
Tartalom