Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi kar ülései, 1952-1953

1952. 09. 24. 1. rendes kari tanácsülés

8553-0313/1952.jk.sz. Jegyzék, ö n y v készült a Szegedi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Karának 1952. évi szepte oer hő 24#-éh tartott I.rendes kari tanáé slllcsérői. Jelen vannak: Búza László dékán, elnök, .«ntaiffy György,Bólya Lajos, Bőnis György,Halász Aladár,Kartonvi.János,ierbiró Jó­zsef, Pólay Elemér,Schneller Kár8ljxk^riazac^K7 - Ke­rékgyártó leiaér az Egyetemi Pártbizottság,Palábu De­zső a Tanulíaányi Osztály,Horváth Zeikó László a szak­szervezet és Sárvári Sándor a DISZ reszérűi.Távolmara­dásit kimentette Horváth Hébert. Búza László elnök az ülést megnyitja,- a jegyzőkönyv vezetésével Ha­lász Aladárt,annak hitelesítésével Pólay Elemért ée Schneller Károlyt biz_a meg. ­1. Slnök napirend előtt beje lenti,hogy Móra Mihály kar- társ^ pol ári perjogi tanszékvezető professzora a f.tanévtől kezdve a budapesti Eötvös Lóránd tudomány­egyetem állarr.-és jogtudományi karához nyert beosztást. Móra Mihály a magyar jogtudomány régi elismert mun­kása, a perjog jeles művelője. Távozása a Kar tudemá- nyoe profilja szempontjából érzékeny veszteség# Őszintén kivánjak,hogy érezze magát jól uj munkakö- rében és találja meg mindazokat a feltételeket,ame­lyek munkáját eredményessé teszik. A büntető eljárási jog előadására dr.Bólya Lajos budapesti állasáigyés? kartárs kapott megbízást,s u- gyan ü vette át a Móra-féle tanszék vezetését is. Szívesen üdvözlöm uj tanszékvezető kartársonkát,s kérem,ho^y tanszéki munkája mellefct kapcsolódjék be minél intenzivebben karunk kollektiv munkájába is# A politikai gazdaságt&n a folyó évben nem kerül az Állam-és Jogtudományi Karokon el5adásra.I.zért Hor­váth Róbert kartársunk az illa' -és Jogtudományi In­tézethet nyert beosztást.Karunkkal való kapcsolata azonban nem szakadt meg,továbbra is a kar tanszék- vezető professzora marad,s megbízást kapott egy kis kollégium előadására is. Kérjük Horváth Róbert ka*»* társunkat,hogy megváltozott kcrillaiényei közt is arad jón aktiv tényezője karunk közösségi Tiunká jának. Bejelenti továbbá,hogy Kartonyi János,rektorhelyet­tessé történt kinevezése folytba a módszertani bi­zottságban viselt elnöke tisztéről lemondott,— ugyancsak betöltendő Horváth Róbertnak e bizottság­ban viselt tagsági tiszte.' Java solja,hogy a Kar a módszertani bizottság elnökévé Bőnis Györgyöt,tag­jává Schneller Károlyt,pőttagjává Halász Aladárt,- a tansegédszemélyzet részéről pedig Ponu,rácz Aladár helyébe Kemenes Bélát válassza meg.

Next

/
Oldalképek
Tartalom