Szegedi Tudományegyetem Jog- és Közigazgatástudományi kar ülései, 1949-1950

1949. 09. 15. 1. rendkívüli ülés

1 35/1949-50. j k .s zá ra. Je ^ y 2 ő k ö n y v a Szeműi Tudomány egye tora Jog- és Közigazgatás tudományi Karának 1949.évi szeptember hó 15-én /csütörtökön/ d.e. 1/2 11 órakor a Kar üléstermében megtartott I. rendkívüli üléséről. Jelen vannak: l)r. Busa László e.i.dékán, elnök, Br. Szabó József e.i.pro- dékán, Br. Martonyi János, Br. Bónis György, Br. Schultheiss Emil, Dr. Dezső Gyula egyetemi ny.r.tanárok, r,r. Antalffy György, Br. Porbiró József, Dr. Pólay Elemér, Br. Horváth Hébert és Lukics Andor tanszéki jogú előadók. Igazoltan távol: Dr. Schneller Károly,.Dr. lóra Mihály, Dr. Vas Tibor, egyetemi ny.r.tanárok, Dr. Kelemen László tanszéki jogú elő­adó. Jegyzőkönyvet vezeti: Dr. Perbiró József tanszéki jogú előadó. Az elnök üdvözli a megjelenteket és megállapítja, hogy az ülés szabályszerűen hivatott össze s az a megjelentek számánál fogva határozatképes, majd az ülést megnyitja s a jegyzőkönyv vezetésére Dr. Per­biró József egyetemi m. tanár, tanszéki jogú előadót kéri fel. 1. Az elnök javasolja,, hogy a Kar az ujrend3zerü I. szigorlati bizottságnak Földes István mb. előadó megbízatásának megszűntével megüresedett h.olnöki tisztére Dr. Szabó József egyetemi ny.r.tanár, e.i. űrödéként, tagjai sorába Br. Horváth*Köbért egye - temi i.tanár, tanszéki jogú előadót, az ujrenoszo- rü II. szigorlati bizottság elnöki tisztére, Br. Szabó József egyetemi ny.r.tanár helyébe Dr. Vas Tibor egyetemi ny.r.tanárt, tagjai sorába Br. Sza*^ bó Józséí e^etemi ny.r.tanár, e.i.prodékánt az újjáalakított harmadik alapvizsgálati bizottság elnöki tisztére Br. Bónis György egyetemi ny.r.ta­nár helyébe Br. Schultheisz Emil egyetemi n5r.r.ta­nárt, tagjai sorába pedig Dr. Dezső Gyula és Dr. Bónis György egyetemi ny.r.tanárokat válassza meg. Egyben javasolja, mondja ki a Kar, hogy az ujrend- szeru I. cs II. szigorlaton s a régi rendszer fi III. alapvizsgán a folyó évi szeptember es október, il­1. A

Next

/
Oldalképek
Tartalom