Szegedi Tudományegyetem Jog- és Államtudományi kar ülései, 1945-1946

1945. 11. 17. alakuló ülés

!p 74/1945-46.jk. » \ J egy z 6 k ö ,'n. y v a szegedi ligetem jog- ’és ál ami ' karának 19-5. évi november hó 17-% d.e. 11 órakor a, rektori hivatalban tartott alakuló ülés íról. J^ln voltak: Jr. Riesz Frigyes yroréktor, ni. nt elnök, i)r. Balás F. Ele- 'r, Dr-. Személyi •Kálmán., ér. Schneller’ Kérő] y éísffDr. Boér Elek ny.r.tanárok. Dr. Riesz Frigye elnök az illést megnyi’tja és a jegyzőkönyv veze­tésére felkéri hr. fioér lilékét. ’ y ; . í|| Dr. Riesz Frigyes gröreotor, aki az egyetem4 tanácstól az újra felál'ii tan dó ’jog- és állam tudomány'i kar ügyeinek vitelére nyert megbízást, részletesen beszámol .a szünetelő jogi kar uj jásZervezésénék előzmény éiről, majd tájékoztatja a kert a beira tkozott hallgatók létszám ’^ól . Az 1,945-46. tanév első felére eddig összesen 354 hallgató iratkozott be, akik közül.. 243 á rendes 5s 91 a rendkívüli hallgatóknak a száma. Közli tovább:', hegy .a tanács kilenc helyiséget bocsátott a jogi kar rende.1 kezésere. 1 Széki után ejnckv bemutatja a magyar vallás- és közoktatásügyi -mi­niszter 3b-• 244/1945 .V. sz., ynlyó évi október hó 23-án kglt leiratát, amelybeh a miniszter megbízás a szegedi Tudományegyetem jog- és államtudományi kárán kinevezendő volt kolozsvári tanárokat, hogy addig is, míg kinevezésük meg­V V ; ág v ■ l' l történik, a kart alakitsál me, és kezdjék meg működésűket. Egyben felhívja •a megjelent tanárokat, hogy foglaljanak állást a kar megalakítása tárgyában és bejelenti, „hogy { megalakul "'s esetén a kar ügyeinek1 vitelére szóló megbí­zatását befejezettnek tekinti. -■ . 1 A jelenlevő tanárok egyhangúlag kimondják, hogy a magyar vallás- és közokta" .'sög.yi miniszter h vaako.zott leirata' érteim 'ben a rendkívüli vi­szonyok folytán’ a kart meg tanári kinevezésük megAé'^e^ése- előtt megalakít­ják -'s Balás T.Ekemér professzor, mint a-kar seniora felkéri prorektort, hogy ezt a határozatot a tanácsnak jelentse be. és közölje táviratilag a minisztériummá]. g %■ Ezt követően Balás F.Elemér ny.r.tanár a jog- és álnarctudományi kar nevében meleg hangon .aéltb.tta azo’kat az érdemeket, amelyeket Riesz. Fri­gyes prorektor szerzett a jogi kar újjászervezése, 'jgyeinek intézése és mű­ködésének folyamatba, tétéle körű: . A szegedi Tudomáyiy egy etem el. etében'neve­zetes fordulatot jelent, hogy egy nagymultu szünetel" kara uj életre kelt. • Az egyetem régi tanárai,:, akik nem önként, hanem a kötelesség parancsának téve eleget, nehéz szívvel hagyták el Szegedet, most örömmel térnék vissza, hogy folytathassák működésüket. • Ismételjen hálás köszönetét mond pro re’- tornak és kéri, hogy. a kar mélyen átérzett háláját szíveskedjék tolmácsolni a Rector K^gnificusnak és az egész egyetemi tanácsnak azért a hathatós támogatásért, amellyel a jog' és ál:gwitudományi kar újraszervezését lehetővé tettek. -, \ ‘

Next

/
Oldalképek
Tartalom