Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem Jog- és Államtudományi kar ülései, 1937-1938

1937. szeptember 7. I. rendkívüli ülése

Jegyzőkönyv a jog- és államtudományi Karnak 1937.évi szeptember hó 7.-én tartott I.rendkivüli üléséről. Jelen vannak : Dr-Horváth Barna egyetemi ny.r.tanár, e.i.dékán elnöklete alatt :Dr.Menyhárth Gáspár, Dr.Ereky István, Dr.Buza László, Dr.Heller Erik, Dr.Iványi Béla, Dr. Tury Sándor Kornél, Dr.Csekey István és Dr.Balás P. Elemér egyetemi ny.r.tanárok, utóbbi úgyis, mint jegyző- könyvvezető . Igazoltan távol :Dr.vitéz urányi-Unger Tivadar hy.r.tanár. Az Elnök üdvözli a megjelen­teket s a kari ülést megnyitja. Elnök jelenti, hogy a m.kir. vallás- és közoktatásügyi Miniszter Ur f.é. szeptember hó 1-én 22.144 N . sz.leiratával a f.tanévre az I. év­folyamra felvehető joghallgatók lét­számát 100-ban állapította meg. Személyes közbenjárására azon­ban Dr. Szily Kálmán államtitkár úr­tól felhatalmazást nyert arra, hogy a kari ülés 150 folyamodót vehessen fel az I. évfolyamra. Ennek alapján Elnök előter­jeszti a felvételi bizottság jelenté­sét, amelynek javaslatára a Kar el­határozza a következő folyamodók fel­vételét; I.rendes hallgatókul felvétettek: Ambrus Tamás, Ancsó Zoltán, Andaházy Lajos, Böhm Alajos, Bölcskey Iván, Bruoth János, Bartál Béla, Boross Géza, Becze István, BénkutI István, Bártfai József, nar*abÓ3 Sándor, Bakacsy István,

Next

/
Oldalképek
Tartalom