Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem Jog- és Államtudományi kar ülései, 1934-1935

1935. április 6. Ünnepi ülés a 70 éves Polner Ödön köszöntésére

én tartott IV.rendes üléséből dr.Szándtner Pál s.k. a Jog- és államtudományi kar e.l. dékánja. c. / a József Nádor Műegyetem köz­gazdasági kara nevében Dr.Imre Sándor egyetemi ny.r.tanár, d. / a kagyar Tudományos Akadémia nevében Dr.vitéz kőér Gyula egye­temi ny.r.tanár, e. / a pécsi Erzsébet Tudományegye­tem Jog- és államtudományi kara, valamint hittudományi kara nevé­ben Dr.Bozóky Géza egyetemi nyr r.tanár, e.i. Jogi kari dékán, f. / a debreczeni gróf Tisza István Tudományegyetem Jog- és állam- tudományi kara nevében Dr.bara­bási Kun József egyetemi ny.r. tanár, g. / az egri, miskolczl és kecskemé­ti Jogakadémiák nevében Dr.Joó Gyula a kecskeméti Jogakadómia igazgatója, h. / az egyetemi hallgatóság nevében Széchenyi István S.é. Joghallga­tó meleg szavakkal üdvözlik. V. Dr. Polner udön ny.r. tanár az üdvözlésekért és az ünlók- könyvért meghatott szavakkal mond köszönetét.

Next

/
Oldalképek
Tartalom