Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem Jog- és Államtudományi kar ülései, 1928-1929

1928. szeptember 7. I. rendes ülése

1 Jegyzőkönyv a jog- és államtudományi Karának 1928.évi szeptember hó 7-én tartott X. rendkívüli üléséről. Jelen vannak : Dr.Polner Ödön ny.r.tanár, e.l.dókán elnöklete alatt : Dr.Menyhárth Gáspár e.i.prodókán, Dr.Kováta Ferenc, Dr.Kias Albert, Dr.Ereky István, Dr.Szandtner Páll, Dr.Moór Gyula, Dr.Buza László és Dr.Iványi Béla ny.r .tanárok, utóbbi úgyis, mint jegyzőkönyv-» vezető, a III.ponttól jegyzőkönyvvezető Dr.Buza László ny.r.tanár. Távol vannak : Dr.Heller Erik ny.r.tanár és Dr.Tury Sándor Kornél ny.rk.tanár. Napirend előtt dókán jelen­ti, hogy a Budapesti Közlöny aug. 19-ikl számában megjelent dr.Kolos- váry Bálintnak,karunk tagjának ki­nevezése aug.7-ikl kelettel a bu­dapesti egyetem magyar magánjogi tanszékére. Kolosváry tagtársunk beje­lentette, hogy f. ó 4-én a buda­pesti egyetemen elfoglalja helyét s a karhoz a következő búcsúzó leve­let intézte : Méltóságos Dékán Ur ! Tek. Jog- és államtudományi Huszonkét esztendei szol­gálat után,melyet a kolozsvári m.kir.Ferencz József tudom.egyetem Jog- és államtudományi Karán voltam szerencsés eltölthetni: az 1928-29 tanévtől kezdve - a Gondviselés akarata szerint - a Tek.Kar kebelé­ből és ezzel együtt az egyetemi Kar !

Next

/
Oldalképek
Tartalom