Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem Jog- és Államtudományi kar ülései, 1922-1923

1922. szeptember 5. igazoló bizottság I. ülése

1 rsűyzSkünyv, + -o o r *, T j-*- *j( ^ « Felvétetett Szegeden a m. kir. Ferehcz JÓZ83Í tudományegyetem jog*» £s államtudományi kara ál tan a kari hallgatók- igazolása ás felvé-- tele tárgyában kiküldött igazoló-bizottságnak l^?. évi szeptamber’ hó 5-én'tartott üléséről. " -*•■* ..............»* - -­JELSN VAKNAK t Dr. Szanűtndr Pál dékán* elnök* dr. Kesutány Ignábz aj.r» tanár bizottsági rendes tagok és dr*‘Menyhárth Gáspár pr©- rectory ny. r. tanár*, bizottsági póttag* •1 * 1 ■ -• '* <»­"Dr* Szandtner- Pán bizott­sági elnök az ülést megnyitván előad- jja»hogy az 1920' évi xrv* te* végre­hajtása tárcában kiadott miniszteri rendelet értelmében a'kari hallgató* igazolása és felvétele1 tárgyában az erre nézve kiküldött kari bizottság­nak: javaslatát szeptember hó 6.-ig kell vén előterjesztenie,, igazoltan távollévő dr.. Kolosváry Bálint ny. r. tanán bizottsági rendes tag helyébe dr* Menyhárth Gáspár ny.r* tanár'ka­ri tagot hívta be póttagál* Majd elő­terjeszti- a karra felvétel iránt folya- raodottak kérvényeit* azzal a javas­lattal.* hogy mlutáA a vallás- és köz- oktatásügyi miniszter \ír a karnak az egyetemi numerus clausus alkalmazása tekintetében eddig-vallott, az e>- gyetem tanácsa által hozzá felter­jesztett álláspontjába mindezidáig észrevételeket nem tett, e> kérdés­ben a bizottság a kar-eddigi állás­pontját vegye javaslatainál! alapűl. <

Next

/
Oldalképek
Tartalom