Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem Jog- és Államtudományi kar ülései, 1919-1920

1920. február 17. I. rendes ülés

Jegy ZüKönyv. felvétetett Budapesten, a Kolozsvári na.kir. Ferones Jízsef tndosányegyetoa jog-ós államtudományi Korának 1920.évi feb­ruár hó 17-én tartott 1919/20 tanévi I.rendes iiléséuen. Jelen v a n n a k : Br. i.enyhárth Gáspár ny.r. tanár, e.i. dékán, Dr.Lnkáts A Adolf ny.r. tanár, Ur.hunz Ódon ny.r. tanár, Or.ozcndtner rá ny.r. tanár s l II .ponttól ko za ódáén Ur.áreky I tván pozso - nyi jog-és ál 1 aratuaomany-kari ny.r. tanár. Jegyzett: Gr.Gznnatner iái ny.r, tanár. I. álno kló dékán fájda­lommal emlékzevén meg arról, hogy a kar utolsó ülési e- gyiittléte és az ő dékánná Vcá le s ztr ts sa ó te a z firdé lyT meg/azálló románok a Kolozs­vári m.kir. Ferencz József tudomány egye tera intézeteit és intézményeit jogellenesen hetalmJKOa vették, az egye­tem működését erőszakosan megszüntették, sót oz egye­tem tanárainak nagyrészét Erdélyből is száműzték, de egyben reményét is kifejez­ve a tekintetben, hogy az egyetem és a kar Isten se­gítségével a maga eredeti székhelyére mihamar újból visszatérhet, megnyitja az ülést s jelenti, hogy az il­lésről távol maradt kori ta-

Next

/
Oldalképek
Tartalom