Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Kar - tanácsülések, 1978-1979

1978. október 24., I. rendes ülés

2 Dr* Csikós Ferenc VB titkár /másirányu elfoglaltság/ és az Oktatásügyi Minisz­térium képviselője* Jegyzőkönyvet vezeti: Szilágyi Margit dékáni hivatal vezető* Elnöklő Dékán üdvözli a Kari Tanács megjelent tagjait és az 1978/79* tanév I* rendes tanácsülését megnyitja. A jegyzőkönyv hitelesitésére Dr* Zalányi Sámuel és Dr. Sas Mihály tanszék­vezető egyetemi tanárokat kéri fel. ' . .0,0 A Napirend tárgyalásának megkezdése előtt Dékán bejelenti, hogy az Egész­ségügyi Miniszter 1978. szeptember 1-től három évi időtartamra az Általános Orvostudományi Kar dékáni teendőinek ellátásával bizta meg. Dékán. mint már a júniusi kari<tanácsülésen is mondotta, ismételten megkö­szöni mindenkinek az iránta megnyilvánuló bizalmat és arra törekszik, hogy az T&yetem érdekeinek szolgálatában helyt tudjon állni, ügy gondolja, talán illenék ilyen alkalomból programot adni; e helyett idézi Dr* Tóth Károly „ akkori rektornak az 1969* szeptember 16-án tartott tanévnyitó ülésen mon­dott beszámolójából a Karra vonatkozó részletet, amely egyben a programot,is meghatározza és amelyek megvalósitása a feladatunk. Ehhez kéri a Kari Tanács mindenegyes tagjának támogatását és segitségét. A Kari Tanács tagjai melegen ünnepük , Földes dékánt. • • • - * ... j % Dékán örömmel.jelenti, hogy egyetemünk Rektora a Kar állásfoglalása alapján tett dékáni előterjesztést elfogadva Dr. Tényi Mária egyetemi tanárt dékán­helyettesi megbízásában 1978. szeptember 1-től további 3 évi időtartamra megerősítette. „ , Amikór szivbŐl gratulál Tényi professzomőnek kéri, hogy dékáni munkájának ellátásához öyujtson segítséget és hasznosítsa azt a Széleskörű tapasztala­tot, amit eddig elsajátított. A Kari Tanács tagjai melegen ünnepük , j Tényi dékánhelyattest. Dékán örömmel jelenti továbbá,.hogy az Egészségügyi Miniszter - az Egyetemi Tanács.javaslatát elfogadva - Dr. Guba Ferenc.tanszékvezető egyetemi tanárt 3 évi időtartamra tudományos rektorhelyettesi -, Dr. Szilárd János tanszék- vezető egyetemi tanárt 3 évi időtartamra klinikai rektorhelyettesi teendők ellátásával megbizta. Dékán köszönti a jelenlévő Szilárd professzort és a távollévő Guba pro­fesszort és munkájukhoz sok sikert kiván. Dékán bejelenti, hogy az Általános Orvoskari Küldöttgyűlés Kari KISZ titkár- rá Ledniczki István V. éves orvostanhallgatót választotta meg -, a Kari Ta­nácsba pedig a következő küldötteket delegálta Hajdú János V. éves évfolyamtitkár " Udvardi Erzsébet IV. éves évfolyámtitkér . Moretti Magdolna III. éves'évfolyamtitkár L T ' Kapusi Lajos II.'éves‘évfolyamtitkár Varga András II. éves foh., a fogorvostanhallgatók titkára;

Next

/
Oldalképek
Tartalom