Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Kar - tanácsülések, 1976-1977

1976. október 12., I. rendes ülés

- 2 ­Távolmaradását kimentette:Dr.Varró Vince /külföldön/, dr.Telegdy Gyula /külföldön/, dr.Földes Vilmos /miniszteriámban/ tanszékvez. egyet.tanárok, dr.Kulka Frigyes egyet.tanár /Bp.OTKI/, dr.Szabó György adjunktus /külföldön/ és dr. Janka Zoltán kiin. orvos válasz*, tott oktatói képviselők, dr.Vetró Gábor SZB titkár, akit a mai ülé­sen dr.Zoltán Örs Tamás képviseli. Távol van még dr.Tényi Mária egyet.tanai, dékánhelyettes, aki 3 hó­napos WHO ösztöndíjjal - az Eü.Minisztérium engedélye alapján - Stockholmba utazott. Jegyzőkönyvet vezeti: Szilágyi Margit osztályvezető, dékáni hivatal vezető. Elnöklő Dékán üdvözli az 1976/77*tanév első rendes kari tanácsül megjelent tanácstagokat és a folyó tanévi munkájukhoz sok siker-t kiván. ési V A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri:dr.Csillik Bertalan és dr.Sas Mihály egyetemi tanárokat# Dékán a tárgysorozat tárgyalásának megkezdése előtt örömmel jelent hogy ajz Eü.Miniszter Dr.KELEMEN JÁNOS egyetemi docenst /Debrecen/ a Röntgen klinikára egyetemi tanárrá kinevezte és egyidejűleg 5 év időtartamra megbizta a tanszék igazgatói teendőinek ellátásával. _ Dékán őszinte szeretettel üdvözli Kelemen professzort ez alkalomból és mind a Kari Tanács, mind a maga jókivánságait fejezi ki; működé- * s’éhez sok sikert, eredményes jó munkát és jó egészséget kiván. . Dékán örömmel jelenti továbbá, hogy az Egészségügyi Miniszter - egyetemünk javaslata alapján - az' Oktatásügyi Miniszterrel egyetér­tésben Dr.KOVÁCS KÁLMÁN egyetemi tanárt a József Attila Tudomány- egyetemről egyetemünk OrVosi Vegytani Intézetéhez áthelyezte. A SZOTE-n való működéséhez sok sikert kiván. Javaslatunk alapján egyetemi tanári kinevezést nyertek: Dr.CSERNAY LÁSZLÓ a Közp. Izotópdiagnosztikai Labor.vezetésére--,-. Dr.FÖLDES? JÓZSEF a Klin.Bakteriológiai Laboratórium vezetésére-, Dr.LÁSZLÓ FERENC az I.sz.Belgyógyászati klinika Önálló Endokrinoló­. giai Osztályának vezetésére- és Dr.VARGA MIKLÓS az Ideg-elmeklinikára. Dékán valamennyi, a kari tanácsülésen tanácskozási joggal résztvev uj egyetemi tanárt a Kari Tanács és a maga nevében szeretettel kö­szönt és kéri, hogy észrevételeikkel, javaslataikkal támogassák a Kari Tanács munkáját. Munkahelyükön folytatott működésükhöz pedig sok sikert, eredményes jó munkát és jó egészséget kiván# A Kari Tanács tagjai tapssal köszöntik az uj egyetemi tanárokat.

Next

/
Oldalképek
Tartalom