Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Kar - tanácsülések, 1968-1969

1968. szeptember 24., I. rendes ülés

8/1968-69«ü*E«sz* í J e g y z ő k o n y v felvétetett a Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvos­tudományi Karának 1968« évi szeptember hé if4-én /kedden/ d*e* 9 érakor a dékáni hivatalban tart©tt l*r e n d e s üléséről , Jelen vannak: j, -A Dr*Berencsi György egyetemi tanár orvoskari dékán, elnök Dr*Sávay Gyula egyetemi docens . dékánhelyettes Dr.Krámli András egyetemi tanár dr«Láng Imre n dr.Karády István M dr*Fazekas I*Gyula ” dr*Petri Gábor ” dr.Julesz Miklés ** dr*Obál Ferenc ” dr*Szenes Tibor n dr«Szontágh Ferenc ’* dr*Földi Mihály ** dr.Boda D©m©kos * dr.Kiszely György ” dr* Orm©s Jenő ” dr* Guba Ferenc n dr*Csillik Bertalan ” dr*Szabón József tanszékvez*docens Dr.Sütő Mihály tanársegéd, a MSZMP. Orvosegyetemi VB.képviseletében Dr.Tényi Mária docens, a Szakszerve­zeti Bizottság elnöke Dr*Szabó Elek gyakornok, kari KISZ titkár Dr*Zalányi Sámuel adjunktus, mb* intézetvezető Dr*Kálmán László nyelvtanár, az Ide­gennyelvi Lektorátus vezetője Dr*Szőllősy László docens Dr*Szegváry Menyhért szem*©szt.vez. ,Almásy Endre gazdasági igazgat© Távolmaradását kimentette:dr*Ivánevics György, dr.Huszák István, dr*Kukán Ferenc, dr*Téth Károly, dr*Simon Miklés, dr*Szekeres László egyetemi tanár, dr*Székely Sánd©r tanszékvez*docens* Jegyzőkönyvet vezeti:Szilágyi Margit főelőadó. Elnöklő Dékán üdvözli a Kar megjelent tagjait és az ülést megnyitja* A Napirend tárgyalásának megkezdése előtt Dékán az alábbi bejelentést teszi: Mint már júniusi kari tanácsülésünkön Szontágh dékán ur bejelentette, az Egészségügyi Miniszter folyó évi augusztus hó 31-i hatállyal Őt dé­káni tisztsége alól - eredményes munkájának elismerése mellett - fel­mentette* Ugyanekkor az Eü*Miniszter 3 évi időtartamra személyét bizta meg az Általános Orvostudományi Kar dékáni tisztségének ellátásával*

Next

/
Oldalképek
Tartalom