Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Kar - tanácsülések, 1965-1966

1965. szeptember 20., I. rendkívüli ülés

/- 2 ­\ Gellért tanár, mint a ivar seniora közvetlen, meleg szavakkal üdvuzl I a Kar uj Dékánját és működéséhez sok sikert kiván. Bogáts dr. párttitkár megtisztelő és knaves kötelességének tart- ja7 hogydaegkösz önje Krámli professzornak dékáni működését, amelji re a maga részéről mindxg szívesen tekint vissza* Úgy érzi, hogy az együttműködés a Dékán és a Pártszervezet között a 5 év alatt jó volt és Krámli dékán működésével az egyetem felvirágoztatását szolgálta* Biztos abban, hogy további egyetemi tanári működése során is mindent megtesz az egyetemért és az ifjúság nevelése érdekében. Ehhez kiván jó egészséget és jó munkát. A tovább lakban Szontágh professzornak, mint újonnan megbízott Dékánnak most, amikor átveszi az Orvostudományi Kar irányítását a Pártbizottság és a maga nevében sok sikert kiván és igeri, hogy nehéz munkájához igyekeznek minden segítséget és támogatást megadni. A Kar tagjai melegen ünnepiik Krámli és Szontágh professzorokat* Dékán bejelenti, hogy az Egészségügyi Minisztérium dr.Pöldes József docens, dékánhelyettes részére 10 hónapos svédországi tanulmányutat engedélyezett. Földes dr. tanulmányútját szeptem­ber 15-én megkezdte. Minthogy dékánhelyettesi minőségben szüksé­ges a helyettesitése - az illetékes szervekkel történt előzetes megbeszélés alapján - Egyetemünk Rektora dr. Sávay Gyula docens megbízását kérte a Minisztériumtól az említett tisztségre. A megbízás folyamatban van. üdvözli Sávay dr-t ebből az alkalomból és kéri, hogy dékánhe­lyettesi működésével legyen segítségére a Kar ügyeinek intézé­sében. Sok sikert és eredményes jó munkát kiván. Gél léit tanár meleg szavakkal üdvözli a Kar tagjai nevében Sávay docenst, mint dékánhelyettest és sok sikert kiván műkö­déséhez. Sávay dr. megköszönj, az Egyetemi Tanács és a Kar előlegezett bi­zalmát és Ígéri, hogy a ügjobD mdűLattal és becsülettel igyek­szik azt munkájával kiérdemelni. A Kar tagjai melegen ünnepük Sávay dr.-t de kánhelyettesi minőségében. Elnöklő Dékán melwg szavakkal emlékezik meg arról az ünnepélyes évrorauióról, amely szerint ^r.-.vánovics György roiyo év októbe­rében ünnepli egyetemi tanári működésének évfordulóját, mele­gen üdvözli ívánovics professzort ebből az alkalomból és továb­bi müködésenez sok sikert, eredményes jó munkát és jó egészséget kiván.

Next

/
Oldalképek
Tartalom