Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Kar - tanácsülések, 1964-1965

1965. január 26., IV. rendes ülés

5*/ Adorján! Csaba tud.munkatárs kérése orvos-biológiai doktori cim elnyerése iránt. Dékán kérésére Qbál tanár vonatkozó javaslatát az alábbiak sze­rint ismerteti: "Adorjáni Csaba budapesti lakos, 50 éves pszichológus, a MTA Psz holouűai Intézete tudományos munkatársa, kéri Karunktól az orvos biológusi doktorátus megszerzéséhez szükséges eljárás elé bocsál tását és annak eredményeként orvos-biologusi doktorrá avatását• Adorján! Csaba 1954. augusztus 28-án. született Budapesten. 1952- ben a budapesti Református Gimnáziumban tett érettségi vizsgát, majd a Budapesti Orvostudományi Egyetemre felvételi vizsgát tett Hely hiányában a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolára nyert át­irányítást, ahol 1955-ben államvizsgát tett és gyógypedagógiai tanár oklevelet szerzett. Erről szóló leckekönyvét és oklevelét mellékelte. Ennek birtokában a Békéstarhosi Gyógypedagógiai Neve lő és Foglalkoztató intézethez kapott gyógypedagógiai tanári ki­nevezést. Érdeklődésének megfelelően 1953. junius 1-től az Eü. Minisztérium Pomázi Munkátherapiás Intézetben helyezkedett el, ahol 19;35* március 1.-ig, kezdetben négy hónapig mint elmeápoló, majd gyógypedagógus-pszichológus dolgozott, ükén munkásságáról és elért eredményeiről az intézet igazgató-főorvosának mellékelt működési bizony it vány a és ajánlólevele tanúskodik. Ezen munkaköre mellett a pályázó 1959-ben az Eötvös Lóránd Tudo­mányegyetem Bölcsészettudományi Karára lélektani szakos levelező hallgatóként felvételt nyert, 1955-ban államvizsgát tett és 1964 február 2/.-én pszichológusi diplomát nyert. Erről szóló lecke­könyvét és oklevelét mellékelte. Adorján! Csaba 1965. márciusában az MTA Gyermeklélektani Intézet hez, jelenlegi nevén Pszichológiai intézethez áthelyezéssel tudó Hiányos munkatársi kinevezést nyert és szaktanácsadói minőségben továbbra is irányitja a pomázi intézetben a kezdeményezésére ala kult pszichophysiologiai és pszichopathologiai laboratórium mun­kásságát. 1964. második felében féléves tanulmányutat tett a Szovjetunió­ban, amely során a Szovjet Orvostudományi Akadémia Pszichiátriai Intézetében Szókolov akadémikus, valamint Felsőbb idegtevékeny­ség Kutató Intézetében Livanov akadémikus vezetésével folytatott kísérletes tudományos munkát. A pályázó kérelméhez benyújtotta emlitett leckekönyvei és akiévé lei mellett önéletrajzát, jelenlegi munkahelye az MTA Pszicholó­giai Intézete igazgatója, dr.Bartha Lajos kandidátus ajánlói eve lét, munkahelye Pártszervezetének titkára, Danes István támoga­tólevelét és közvetlen hivatali főnöke, dr.Tánczos Zsolt tud.ősz tályvezető, kandidátus ajánlólevelét, valamint dr.Gálfi Béla, a pomázi Munkatherapiás Intézet igazgató-főorvosa működési bizonyi ványát és ajánlását. Mellékelte továbbá 10 megjelent tudományos közlésének nyomtatott különlenyomatát, vagy a folyóirat megfele lő számát, melyekből megállapítható, hogy muakái a MTA Pszicholo giai Tanulmányok köteteiben," az ideggyógyászati Szemlében, a The rapia Hungaricaban és a MTA Pszichológiai Szemléjében 1959-34.

Next

/
Oldalképek
Tartalom