Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Kar - tanácsülések, 1964-1965

1964. szeptember 22., I. rendes ülés

21/1964-65.O.E.sz /''tiefen J egyzőkönyv felvétetett a Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvos- tudományi Karának 1964.évi szeptember hó 22-én /kedden/ d.e. 9 órakor a dékáni hivatalban tartott l.r e n d e s ülésén. Jelen vannak: Dr.Krámli András egyetemi tanár, dékán elnök dr.Földes József egyetemi docens, dékánhelyettes Dr.Gellért Albert egyetemi tanár dr.Jancsó Miklós -"­dr. ívánovics György - " ­dr.Huszák István - ** ­dr. Kukán Ferenc - '* ­dr.Fazekas í.Gyula - ,f ­dr.Obál Ferenc - M ­dr.Szontágh Ferenc - ** ­dr.Földi Mihály dr.Boda Domokos - " ­dr.Tóth Károly - ” ­dr.Kiszely György - " ­dr.Szabón József tanszékvez.docens dr.Sipos Károly mb. klinika vezető dr.Lózsa Albert mb. intéz et-vezető dr.Vinkler Elemér egyetemi tanár a Gyógyszerésztudományi Kar képvi­selője dr.Bogáts László párttitkár dr.Molnár József és dr.Sütő Mihály alapszervezeti tit­károk Zathureczky György KÍSZ titkár dr.Deák Ferenc gazdasági főigazg. dr.Kálmán László mb.vezető nyelv­tanár dr.Mustárdy László adj. távollevő Karády professzor-, dr.Sövényi Ervin docens, távollevő Szenes professzor-, dr.Zalányi Sámuel adjunktus, távol levő Vilmon professzor-, dr.Bara Dénes docens, távollevő Ormos professzor helyett. Távolmaradását kimentette: dr.Julesz Miklós, dr.Petri Gábor, dr.Hattyasy Dezső, dr.Szenes Tibor, dr.Vilmon Gyula és dr.Ormos Jenő egyetemi tanár Külföldön van: dr.Karády István egyetemi tanár. Jegyzőkönyvet vezeti: Szilágyi Margit főelőadó. Elnöklő Dékán üdvözli a Kar megjelent tagjait és az ülést megnyitja. Dékán megemlékezik dr.Kanyó Béla egyetemi tanár, a Koz egészségtani in­tézed igazgatójának váratlan elhunytéról. A Kar tagjai néma felállással ál­doznak az elhunyt emlékének. Dekán őszinte Örömmel nyújtja át 25 éves közszolgálata elismeréséül arTSzoatágh Ferenc egyetemi tanárnak, a Szülészeti klinika igazgató­jának a jubileumi jutalmat és sok sikert kiván további működéséhez. A Kar tagjai melegen ünnepük Szontágh professzort.

Next

/
Oldalképek
Tartalom