Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Kar - tanácsülések, 1961-1962

1961. október 10., I. rendes ülés

J egyzőkonyv felvétetett a Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karának 1961.évi október Iló 10-én /kedden/ d.e. 9 órakor a rektori hivatalban tartott í. r e n d e s üléséről«» /^-/1961 —62 .O.E.sz • I Jelen vannak: DríRávnay Tamás egyet.tanár, orvoskari dékán, elnök dr.Földes József egyet.docens orvoskari dékánhelyettes­)r.Gellért Albert egyetemi tanár­in* .'Iván ovics György - " ­lr*Krámli András - " ­ir.'Huszák ístván ir;Kukán Ferenc - M ­Ír;Láng ímre lr.*Karády ísfván - " ­ir/Fazekas í.Gyűla -"­Ir.'Julesz Miklós - " - « lr;0bál Ferenc - " ­Ír .'Szenes Tibor - " ­lr;Szontágh Ferenc - " ­Ír .Földi Mihály - " ­IrJSzabon József tanszékvez.docens Ir.Dirner Zoltán egyetemi tanár a. Gyógyszerészi Kar képviselőbe . c ' Dr.Szilára János a MSZMP Orvosegye­temi Szervezetének titkára dr;Nagy István szakszervezeti elnök dr.Tass Gyala a KÍSZ képviselőbe ímre Ottóné tsg.a pol.gazd. tan­szék képviselőbe-, dr.Tóth Károly docens, távollevő Hattyasy prof. helyett-, dr^Mónus Zoltán adbunktus, távolle­vő Korpássy prof. helyett-, dr. Thurán® ky Károly adbunktus, tá­vollevő Jancsó prof .helyett-, dr.Szemere György adbunktus, távol­levő Csik prof.helyett. ar;Bogáts László szem.főelőadó driDeák Ferenc gazdasági főigazgató Wenner Miklós tan.oszt.vezetőbe Távolmaradását kimentette^ dr.Jancsó Miklós, dr.Hattyasy Dezső, dr.Korpáss Béla és dr.Gsik Lab°s egyetemi tanári Jegyzőkönyvet vezeti: Szilágyi Margit főelőadó. Elnöklő Dékán üdvözli a megbelenteket és az ülést megnyitba. í. Miniszteri leiratok. > J61/1960-61.Q,E.sz. 24.491/1961.Eü.M.sz. Az Egészségügyi Miniszter folyó évi augusztus hó 22-én kelt leirata alap­ban egyetemünk állami vezetésében a következő változások történtek: A. Miniszter dr.Huszák István egyetemi tanárt az általános Orvosi Kar dékán dr.Kovák István egyetemi tanárt a rektorhelyettesi-, dr.Dirner Zoltán egyetemi tanárt - saját kérelmére - a Gyógyszerészi Kar dékáni-, 1 dr*Tóth Károly egyetemi docenst az ált.orvosi kar dékánhelyettesi teendők ellátása alól - érdemeik elismerése mellett - felmentette»

Next

/
Oldalképek
Tartalom