Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Kar - tanácsülések, 1958-1959

1958. szeptember 23., I. rendes ülés

75/1958-59.0.E.sz. ' - • t Jegyzőkönyv felvétetett a szegedi Orvostudományi Egyetem Ált* Orvosi - és Gyógyzerészi Karának 1958* évi szeptember hó 23-án /:kedden:/ d.e. 9 órakor a rektori hivatalban tartott I* r e nie s összevont üléséről. Jelen vannak: dr. Petri Gábor egyet* tanár, rektor dr. Gellért Albert egyet* tanár, orvoskari dékán dr. Dirner Zoltán egyet, dozens, gyógysz*kari dékán dr* Rávnay Tamás egyetemi tanár dr* Kanyó Bély -dr* Dávid Lajos, dr* Krámli András dr* Kőszegi Dénes dr* Huszák István dr* Kukán Ferenc dr*Karády István dr* Láng Imre dr* Fazekas I- Gyula - dr* Kovák István dr. Görgényi Gyula tanszék vez.doc. dr* Kovács István rektörhelyettes. dr* Benkő Sándor doc*az I. sz. Bel- gyógy,klinika mb. helyettes vezető­dé* dr* Szigeti István adj. a II.sz. Belgó^y. klinika mb. helyettes vez. dr. Pór szász János adj.' az Élettani intézet mb* &. vezetője* dr* Marton György az MSZMP. Orvos- egyetem Szervezetének titkára, dr. Nagy Iistván a Szakszervezet elnöke • Csepregp. Erzsébet KISZ.titkár* dr. Deák ^erenc G.H. igazgató, dr* Szegvári Menyhért szem.o.vez. Wenner Miklós tan.előadó. dr. Opmos Jenő docens, távollevő Korpássy prof képviseletében dr. Páldy László adj. távollevő Waltner prof. képviseletében dr. Kovács Tibor adj., távollevő Jancsó pfof. képviseletében dr. Szemere György adj. távollevő Csik prof. képviseletében dr. Alföldi Lajos doc., távollevő Ivanovics prof. képviseletében Távolmaradását kimentette: dr. Jancsó Miklós , dr. Ivanovic György, dr. Baltner Károly, dr. Hattyasy Dezső, dr. Korpássy Béla egyet.tar Beteg: dr. Batizfalvy János és dr. Hetényi Géza, dr. Csik Lajos egyetemi tanár. Jegyzőkönyvet vezeti : Szilágyi Margit főelőadó* Petri tanár, rektor az ülést megnyitja és üdvözli a megjelenteket. Bejlenti, hogy az Egészségügyi Miniszter Elvtárs dr. Rávnay Tamás egyete­mi tanárt a Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvoskari dékáni teendőinnk ellátására és a rektori megbizatása alól - munkájának elisme­rése mellett - szeptember hó 1—i hatállyal felmentette. * ' ! * . 4 , ' * v r- • Rektor ezalkalómmal őszinte köszönetét fejezi ki Rávnay professzornak múlt tanévi munkásságáért, amelyhez számos igen fontos eredmény föződdött. Egyben kéri, hogy most, amikor tanszékére, a tudományos - és gyógyitó mun­kához visszatér, ne vonja ki magát a közügyekből és tanácsaival legyen se­gítségére az egyetem jelenlegi vezetőinek. Ismételten hálás köszönetét fejezi ki Rávnay professzornak működéséért. .Rávnay tanár hálásan köszöni az érdemén felüli elismerő szavakat, egy­ben megköszöni a Pártszervezet-, Szakszervezet, Gazdasági Igazgatóság, a rektori apparátus és mindazoknak a támogatását, akik nehéz dékáni és rek-

Next

/
Oldalképek
Tartalom