Szegedi Orvostudományi Egyetem - tanácsülések, 1952-1953

1952. szeptember 22., I. rendes ülés

» T ,dk„! blii r’Tt ‘1 ,:LUÍ L. i. Iw.nl 84Q/61/1952.0.E.sz. , - / * t Jegyzőkönyv felvétetett a Szegedi Orvostudományi Egyetem Tanácsának 1952.évi szep­tember hó 22—én /hétfőn/ d.u. 1/2 6 órakor a dékáni hivatalban tartott I. r e n d e s üléséről. Jelen vannak: dr.Krámli András egyetemi tanár, e. i. dékán elnök dr. -ávnay Tamás egyetemi tanár dr.Gellért Albert dr.Janesó Miklós dr,Batizfalvy János dr.Haltner Károly dr.Dávid Lajos dr.Hetényi Géza dr.Jáki Gyula dr.Hattyasy Dezső dr.Koszégi Dénes dr.Kuszák István dr.Korpássy Béla dr.Issekutz Béla dr.Kukán Eerenc dr.Gzoniczer Gábor dr.Karády István dr.Láng Imre dr.Fazekas I.Gyula dr.Petri.Gábor tanszékvezető docens dr.Gellért József adjunktus, a biológiai int.mb.vezetője dr.Polgár István dékánhelyettes __ II _ _»»_ — U — __tl _ _It_ __tl_ _11_ _n_ _n__ __íi_ _IT_ _II _ II _ Tury Géza az Egyetemi Pártbiz. titkára Totka Bálint Ü.B. titkár dr.Medgyesi Endre gazdasági ig Törköly Péter-tan.oszt.vez. Virágh Szabolcs Disz képvi­selő dr.Kovács'Tibor adjunktus a köz.eg. intézet professzora hely« dr.Horváth István tanársegéd, ; mikrobiológiai intézet professzora helyett. Távolmaradását kimentette: dr.Kanyó Béla és dr.Ivánovics György egyetemi tan ar. Jegyzőkönyvet vezeti: Szilágyi Margit előadó. Elnöklő Dékán üdvözli a Tanács megjelent tagjait és az ülést megnyitja A tárgysorozat megkezdése előtt Korpássy professzor köszönti az egye­tem uj vezetőjét. Meggyőződése, hogy kramli professzor személyében minden szempontból, kitűnő vezetőt kapott egyetemünk, hiszen ő a Párt, az egészségügyi kormányzat és a Tanács egyöntetű bizalma révén jutott az egyetem élére. A tanév kezdetén a legőszintébb jókivánságokkal köszönti és sok sikert kiván dékáni működéséhez. Krámli dékán megköszöni az üdvözlő szavakat és azt a bizalmat,amely a Tanács részéről feléje irányult. Úgy érzi,hogy ezt a bizalmat, mint a Tanács egyik legfiatalabb tagjának, még nem volt alkalma kiérdemelni. Mint műszaki ember úgy látja, igen súlyos feladatok várnak reá és Ígé­ri, hogy amennyiben erejéből telik, mindent elkövet az egyetem legel- sőbbrendü kívánalmainak teljesítése érdekében. Ehhez kéri a Tanács tagjainak azt a támogatását, amelyet alig néhány heti dékáni működése alatt máris élvezett.

Next

/
Oldalképek
Tartalom