Horthy Miklós Tudományegyetem / Szegedi Tudományegyetem Orvostudományi Kar - ülések, 1941-1942

1941. 09. 26., 1. rendes kari ülés

I a '* Magyar Hiszekegyet . Elnök bej elenti, hogy a magánta­nári testület kari képviselőkul Kovács Ödön c.rk.tanárt és Botár Gyula magan­tanárt választotta meg. Tudomásul szolgál. Elnök felkéri a jelenlevő Botár magántanárt, hogy a titoktartás meg­őrzésére tegyen fogadalmat* Botár tanár fogadalmat tesz arra, hogy a kari titkokat megőrzi. I* Miniszteri leiratok* 7 66 O.K.sz* lg8.714/1941.IX. V.K.M.sz. Egyetemi sportegyesületi tanár­elnöki tisztség betöltése tárgyában miniszteri leirat* Az elnöki tisztség ellátásával dr.Szent-Györgyi Albert ny*r.tanár bizatott meg 1940.szeptem­ber 1-től számított 4 évi időtartamra. Tudomásul szolgál. 825 0.K.8Z. 38.366/1941.IV,2* V.K.M.sz* Dr.Rózsa Andor sebészeti klinikai dijas mütőorvos, állás vállalásának j óváhagyása. Tudomásul szolgál. 829 O.K.sz. 34,949/1941,IV. V,K.M.sz, Az 1940/41,tanévben a jog- és államtudományi Kar szünetelése folv­c f­tán elmaradt rektori és dékáni jöve­delmek kiegészitéseképen 13.000.-P

Next

/
Oldalképek
Tartalom