Kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem rektori tanácsülései, 1944-1945

1944. szeptember 12. rektori tanács I. ülése

1 93/1944-45.-tsz. Jegy e ő k ö n y v ki szült • kolozsv .ri m.klr. Ferenc József tudományegyetem Rektori Ta­nácsának 1944. évi s•-eptetib-r 12-én d.u. l/2 1 órakor a rektori foga — dóteremben .s'-- - rtott I.üléséről. j-len vannkk: Dr. liiskolezy Dezső Rector Magnificus elnöklete »litt: Dr. Bűz» Lás ló or or-let or, úgyis mint ■ jo -és államtu­dományi kar dlkinhelyettese, ')r. vitéz Ií*yn*l I«re orvosfcúdom .nykarí dékun, Dr. Koszó J nos. bölcs03z*tt >d-o « .nykari d k .-, Dr. Jendr»S3Ík Lor Ind iat-matlkai k»ri dékán és Dr. vitéz Rajty Tivadar közga zdas áltudomány kari d kán,továbbá Dr. Köles 0 ár L s ’16 ‘egyetemi ny.r.tanár. . . . A jegyzőkönyvet vezette: Dr. Vine7.i Károly er eteni tan cső.--tan-.esje A- elnöklő Hector Marnificus üdvözli a megjelenteket és az ülést megnyitja* Jelenti, hoc;r az egyetem tárgyi ) kiürítés 5bez szükséges tee dők végzés re segítőtársul felkérte dr. Koleszár László egyetemi ny.r*tan rt, aki egyben az. egye­tem légő .parancsnoka; ő Jacoby Károly mű­szaki tan esős gh, igazgat óval együtt el- jIrt ebben az ügyben. Jelentéstétel vé­gett meghívta a mai rektori Tanácsülés­re. Felkéri Köles ár Lászlót, hor:y el­járásának eredményér ‘1 beszámolni szí­veskedjék. Kölesz ..r László jelenti, hogy a Gazdaság Hivatali igazgatóval eljárt

Next

/
Oldalképek
Tartalom