Kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem rektori tanácsülései, 1943-1944

1943. augusztus 31.Rektori Tanács I. ülés

1 7-1943/44.etsz. Jegyzőkönyv készült a kolozsvári m.kir.Ferenc József Tudományegyetem rektori tanácsának 1943.évi augusztus 31-án d.e. 11 órakor a rektori fogadóteremben megtartott I.üléséről. Jelen vannak: Dr.Buza László e.i.Rector Magnificus elnöklete alatt: Dr.Heller Erik jog- és államtudománykari, Dr.Horváth Béla orvostudománykari, Dr.Kristóf György bölcsészettudománykari, Dr .-Balogh Ernő matematikai kari és Dr.Sövényházy Ferenc közgazdaságtudománykari dékánok, Igazoltan távol:Dr.Kovrig Béla prorektor. A jegyzőkönyvet vezette Dr.Vinczi Károly egyetemi tanácsos tanács jegyző. Elnöklő-Rector üdvözli a meg je- lenteket és a rektori tanácsnak mai napra összehívott I.ülését megnyitja. Egyetemünknek a múlt tanév végével életbe léptetett Szervezeti Szabály­zatának a rektori tanácsra vonatkozó 66.§-át felolvassa, ismerteti a meg­hívó kibocsátására vonatkozó rendel­kezéseket, amelyek szerint a rektori tanács üléseinek meghivói is legalább V _✓ **■ 3 nappal előre küldendők szét. Tekin­tettel arra, hogy a rektori tanács sokszor sürgős esetekben hivandó össze, javasolja, hogy a folyó tanév­re a rektori tanács mondja ki, hogy elégnek tartja a rektori tanács ülé­seire szóló meghívóknak 24 órával előre való kibocsátását. Á rektori tanács készséggel hozzájárul elnök javaslatához.

Next

/
Oldalképek
Tartalom